Процедури по ЗОП

Публикувано: 29-01-2018 10:33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 29.01.2018 г.

Предмет: №РД-05-51/29.01.2018г.„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън "

Документация:

Обява №РД-05-51/29.01.2018г. публикувана на 29.01.2018 г.

Техническо задание публикувано на 29.01.2018 г.

Образци на документи публикуван на 29.01.2018 г.

Проект на договор публикуван на 29.01.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти публикувано на 08.02.2018 г.

Протокол за избран изпълнител от 13.02.2018 г.

Договор за изпълнение от 15.02.2018 г.

==============================================================================

 

Публикувано: 09-01-2018 17:33

Обществена поръчка № 00147-2018-0002:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“.

Документация:

Решение от 09.01.2018 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 09.01.2018г.

Указания за подготовка на офертата от 09.01.2018 г.

Проект на договор от 09.01.2018 г.

Техническа спецификация от 09.01.2018 г.

Образци на документи за участие от 09.01.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Нов линк на Профил на купувача от 01.05.2018 г.:

Съобщение за отваряне на ценови оферти, протокол 1, 2 и 3 , Решение за класиране е налично на тази връзка в новата платформа на сайта на Община Трън

==============================================================================

Публикувано: 08-01-2018 17:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0001:

Договаряне без обявление „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции“

Документация:

Решение за откриване на процедура от 08.01.2018 г.

Договор за доставка на горива за МПС публикуван на 27.02.2018 г.

Договор за доставка на гориво за отопление публикуван на 27.02.2018 г.

Информация за сключени договори публикувана на 27.02.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към TED 27.02.2018 г.

Линк към TED 27.02.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 20-12-2017 15:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0015:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ "Ален мак“.

Документация:

Решение от 20.12.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 20.12.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 20.12.2017 г.

Проект на договор от 20.12.2017 г.

Техническа спецификация от 20.12.2017 г.

Методика от 20.12.2017 г

Образци на документи за участие от 20.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано а 08.02.2018 г.

Протокол 1 от 06.02.2018 г.

Протокол 2 от 06.02.2018 г.

Протокол 3 публикуван на 13.02.2018 г.

Решение за класиране публикувано на 13.02.2018 г.

Договор за възлагане от 06.03.2018 г.

Информация за сключен договор публикувана на 30.03.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 12-09-2017 16:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0014:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2018 година.“.

Документация:

Решение публикувано 12.09.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано 12.09.2017г.

Указания за подготовка на офертата публикувани на 12.09.2017 г

Техническа спецификация публикувана на 12.09.2017 г.

Проект на договор публикуван на 12.09.2017 г.

Образци на документи за участие публикувани на 12.09.2017 г.

Протокол №1 публикуван на 27.11.2017 г.

Протокол №2 от 30.11.2017

Протокол №3 публикуван 05.12.2017 г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 05.12.2017 г.

Договор за зимно поддържане

Информация за сключен договор публикувана на 22.01.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 18-08-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0013:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на община Трън по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт на дере в кв. „Клисурски кошари”; Обособена позиция №2: Изграждане на тротоар около бл. №4, №5 и №6 в кв. „Мурговица”; Обособена позиция №3: Изграждане на подпорна стена в кв. „Клисурски кошари“.“

Документация:

Решение от 18.08.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 18.08.2017г.

Техническа спецификация от 18.08.2017г.

Образци на документи за участие от 18.08.2016 г.

Проект на договор от 18.08.2017 г.

Методика от 18.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано но 20.09.2017 г.

Протокол 1 от 19.09.2017 г.

Протокол 2 от 20.09.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 26.09.2017

Решение за класиране публикувано на 26.09.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП1 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП2 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП3 публикуван на 16.10.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-07-2017 15:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0012:

Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“

Документация:

Решение от 10.07.2017 г.

Обявление от 10.072017 г.

Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Техническа спецификация от 10.07.2017 г.

Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Проект на договор от 10.07.2017 г.

Решение за прекратяване публикувано на 03.08.2017

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 17:00

Обществена поръчка № 00147-2017-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)“.

Документация:

Решение от 03.07.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 03.07.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.07.2017 г.

Разяснение 1 публикувано на 17.07.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 11:00

РД-05-288/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Протокол за избор на изпълнител публикуван на 31.07.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 7.08.2017 г

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 10:20

РД-05-287/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Задание от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Удължаване на срок за прием на оферти публикувано 12.07.2017 г.

Протокол публикуван на 04.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 21.08.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 08.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 25.08.2017 г.

Решение за възлагане публикувано на 25.08.2017 г.

Договор за възложена поръчка

Информация за сключен договор публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:23

Обществена поръчка № 00147-2017-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване на свлачища по път IV-ти клас Трън – с.Ломница“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:10

Обществена поръчка № 00147-2017-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на улица „Девети септември” – гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Извършване на услуги с тежка механизацияв две ОП: ОП№1 -услуги с багер, ОП№2 - услуги с булдозер"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 13-02-2017 14:35

#00147-2017-0003

 Публично състезание:

„Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван).“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:15

#00147-2017-0002

 Публично състезание:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:05

#00147-2017-0001

 Обява:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

 

Код: 00147-2016-0024                             Публикувано: 28-11-2016 17:05

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в община Трън и звената на бюджетна издръжка, за 2017г., чрез използване на карти за безналично плащане по три обособени позиции“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0010                             Публикувано: 18-12-2015 17:05

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на газьол за отопление за учрежденията на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев”, ОДЗ „Ален мак”) разположени на територията на Община Трън за отоплителен сезон 2016г. Доставка на гориво автомобилен бензин А 95H, дизелово моторно гориво, газ пропан бутан за зареждане на моторните превозни средства (МПС) собственост и ползвани от община Трън, Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън.“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

 ==============================================================================