Процедури по ЗОП

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация двор на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация двор на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 03.04.2017 г.

Обявление от 03.04.2017 г.

Указания от 03.04.2017г.

Техническа спецификация ограда на ДГ“Ален мак“Трън от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация ограда на СУ“Гео Милев“Трън от 03.04.2017 г.

Методика от 03.04.2017 г.

Образци от 03.04.2017г.

Проект на договор от 03.04.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация:

Обява от 03.04.2017 г.

Техническа спецификация от 03.04.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП1 от 03.04.2017 г.

Проект договор ОП2 от 03.04.2017 г.

Удължаване срок за приемане на оферти от 12.04.2017 г.

Протокол от 09.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП1 от 15.05.2017 г.

Договор за възлагане ОП2 от 15.05.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 19.06.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.03.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.03.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.03.2017 г.

Техническа спецификация от 27.03.2017 г.

Методика от 27.03.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 21-02-2017 16:35

 Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на Община Трън"

Документация:

Обява от 21.02.2017 г.

Техническо задание от 21.02.2017 г.

Образци на документи от 21.02.2017 г.

Проект на договор от 21.02.2017 г.

Удължаване на срока за приемане на оферти от 02.03.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 13-02-2017 14:35

#00147-2017-0003

 Публично състезание:

„Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван).“

Документация:

Решение от 13.02.2017 г.

Обявление от 13.02.2017 г.

Указания за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране от 13.02.2017г.

Техническа спецификация от 13.02.2017 г.

Образци за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране от 13.02.2017г.

Проект на договор от 13.02.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата от 17.03.2017 г.

Обявление за прекратяване на обществената поръчка от 10.05.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:05

#00147-2017-0001

 Обява:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън“

Документация:

Решение за откриване на процедура от 01.02.2017 г.

Договор от 09.02.2017 г.

Информация за сключен договор от 20.03.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към Официален вестник на ЕС:

Връзка към Официален вестник на ЕС

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:15

#00147-2017-0002

 Публично състезание:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак"

Документация:

Решение от 01.02.2017 г.

Обявление от 01.02.2017 г.

Указания за доставка на храни от 01.02.2017 г.

Техническа спецификация от 01.02.2017 г.

Методика от 01.02.2017 г.

Образци за доставка на храни от 01.02.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 24.02.2017 г.

Протокол 1 от 24.02.2017

Протокол 2 от 24.02.2017

Протокол 3 от 01.03.2017

Решение за възлагане от 02.03.2017 г.

Договор от 07.03.2017 г.

Информация за сключен договор от 03.04.32017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 28-12-2016 16:05

 

Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Община Трън ” “.

Документация:

Обява от 28.12.2016 г.

Техническа спецификация от 28.12.2016 г.

Образци на документи за участие от 28.12.2016 г.

Утвърден протокол от 19.01.2017 г.

Договор за възлагане от 01.02.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

 

                            Публикувано: 14-12-2016 10:05

 

Обява:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.” Дата на публикуване 14.12.2016 г. “.

Документация:

Обява от 14.12.2016 г.

Техническа спецификация от 14.12.2016 г.

Образци на документи за участие от 14.12.2016 г.

Съобщение за удължаване на срок от 22.12.2016 г.

Утвърден протокол-09.01.2017 г.

Договор от 10.01.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк в АОП-удължаване:

Връзка на ОП в АОП сайта за удължаване на срока

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2016-0024                             Публикувано: 28-11-2016 17:05

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в община Трън и звената на бюджетна издръжка, за 2017г., чрез използване на карти за безналично плащане по три обособени позиции“.

Документация:

Решение от 28.11.2016 г.

Обявление от 28.11.2016 г.

Указания 28.11.2016 г.

Техническа спецификация 28.11.2016 г.

Образци от 28.11.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 12.01.2016 г.

Протокол 1 от 11.01.2017 г.

Протокол 2 от 11.01.2017 г.

Протокол 3 от 17.01.2017 г.

Решение за класиране от 18.01.2017 г.

Договор11 от 01.02.2017

Договор 12 от 01.02.2017

Информация за сключен договор от 24.02.2017

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Код: 00147-2016-0023                             Публикувано: 28-11-2016 16:35

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на гориво за отопление за нуждите на учреждения на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев“ и ОДЗ „Ален мак“) разположени на територията на гр. Трън за отоплителен сезон 2017г.“

Документация:

Решение от 28.11.2016 г.

Обявление от 28.11.2016 г.

Указания 28.11.2016 г.

Техническа спецификация 28.11.2016 г.

Критерий за възлагане от 28.11.2016 г.

Образци от 28.11.2016 г.

Разяснение от 16.12.2016 г.

Решение за прекратяване от 13.01.2017 г.

Обявление за прекратяване от 01.02.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Код: 00147-2016-0022                             Публикувано: 14-11-2016 16:00

Наименованието на поръчката:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2017 година.”

Документация:

Решение от 14.11.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 14.11.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 14.11.2016 г.

Техническа спецификация от 14.11.2016 г.

Образци на документи за участие от 14.11.2016 г.

Протокол 1 от 14.12.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 22.12.2016 г.

Протокол 2 от 22.12.2016 г.

Протокол 3 от 28.12.2016 г.

Решение за класиране от 28.12.2016 г.

Договор от 23.01.2017 г.

Информация за сключен договор от 14.02.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Код: 00147-2016-0021                             Публикувано: 14-11-2016 14:14

Наименованието на поръчката:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)

Документация:

Решение от 14.11.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 14.11.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 14.11.2016 г.

Техническа спецификация от 14.11.2016 г.

Образци на документи за участие от 14.11.2016 г.

Решение за прекратяване от 12.12.2016 г. на поръчката

Обявление за прекратяване на процедурата от 18.01.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Код: 00147-2016-0020                             Публикувано: 26-10-2016 16:55

Наименованието на поръчката:

Открита процедура Изготвяне комплексна инвестиционна инициатива за Технически проект за довеждащ водопровод за гр. Трън с разработване на Подробен Устройствен План - (ПУП) – Парцеларен план

Документация:

Решение от 24.10.2016 г.

Обявление от 24.10.2016 г./публикувано на 26.10.2016 г./

Указания 26.10.2016 г.

Техническо задание 26.10.2016 г.

Методика 26.10.2016 г.

Проект на договор 26.10.2016 г.

Образци от 26.10.2016 г.

Протокол 1 от 15.02.2017

Отваряне на ценови оферти от 31.03.2017 г.

Протокол 2 от 28.04.2017 г.

Протокол 3 от 28.04.2017 г.

Решение от 28.04.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към Приложение на Официален вестник на ЕС:

Връзка към Приложение на Официален вестник на ЕС

 ==============================================================================

Код:                             Публикувано: 19-09-2016 17:25

Наименованието на поръчката:

 „Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Трън“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Документация:

Покана от 19.09.2016 г.

Техническа документация от 19.09.2016 г.

Технически спецификации от 19.09.2016 г.

 ==============================================================================

Код:                             Публикувано: 16-09-2016 14:48

Наименованието на поръчката:

 „Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на села