Местни данъци и такси

 Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Сградата на улица "Мосаловска" 1
Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел: 0885719154

e-mail:  mdt_tran@abv.bg

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка ДСК ЕАД клон Трън
Банкова сметка: IBAN BG16STSA93008400474700
BIC STSABGSF
Вид плащане:
За Данък НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 442100
За Такса БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 442400
За Данък МПС - 442300
За Данък ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО - 442500

N Наименование на услугата Такса Срок
1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство /14-МДТ-01/    
2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя и горски фонд *    
3 Издаване на удостоверение за удостоверение за  данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси /14-МДТ-02/ *    
4 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство /14-МДТ-03/ *    
5 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства /14-МДТ-06/ *    
6 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината /14-МДТ-07/    
7 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия /14-МДТ-08/    
8 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата /14-МДТ-10/    
9 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства /14-МДТ-11/    
10 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил /14-МДТ-12/    
11 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили /14-МДТ-12а/    
12 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък /14-МДТ-12г/    
13 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък /14-МДТ-12д/    
14 Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци /14-МДТ-13/    
15 Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им /14-МДТ-14/    
16 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци /14-МДТ-16/*    
17 Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство /14-МДТ-17/*    
18 Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация /14-МДТ-18/*    
19 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси /14-МДТ-19/    
20 Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции /14-МДТ-20/    
21 Информация и справки по заявки на предприятия /14-МДТ-21/    
22 Заверяване на молба-декларация за обстоятелствена проверка    
23 Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ