Публични покани

Код: ID 9052060                            Публикувано: 16-09-2016 14:48

Наименованието на поръчката:

 „Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони""

Документация:

Покана за пазарни консултации

Обяснителна записка

Техническа документация

Техническа спецификация

===================================================================

Код: ID 9052060                            Публикувано: 04-04-2016 16:48

Наименованието на поръчката:

 „Публична покана ID9052060 Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари."

Документация:

Публична покана

Техническа спецификация

Документация

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол №1

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052060

===================================================================

Код: ID ID 9041115                            Публикувано: 23-04-2015 16:43

Наименованието на поръчката:

 „Упражняване на строителен надзор, контрол на монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обекта по проект: Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони."

Документация:

Публична покана

Договор надзор

Документация надзор

Техническо задание

Образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041115

===================================================================

Код: ID ID9039565                            Публикувано: 09-03-2015 17:45

Наименованието на поръчката:

 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции" по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Протокол

Договор

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039565

===================================================================

Важно!!!

Прекратяване на Публична покана ID9038395 със заповед РД-05-22/29.01.2015 г.

 

Заповед РД-05-22/2901.2015


Код: ID ID9038395                            Публикувано: 27-01-2015 17:38

Наименованието на поръчката:

 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции“ по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038395


===================================================================

Код: ID 9038033                            Публикувано: 14-01-2015 16:38

Наименованието на поръчката:

 „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън"

Документация:

Публична покана

Указания

Техническа спецификация

Obrazci_KSS_dogovor.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038033

Протокол

Договор

===================================================================

Код: ID 9037138                            Публикувано: 08-12-2014 17:38

Наименованието на поръчката:

 „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на Община Трън за експлоатационния сезон 2015 година.

Документация:

9037138publichna_pokana.pdf

Dokumentacia1.pdf

Dokumentacia2Obrazci.doc

Dogovor_zima_2015.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037138

Протокол

===================================================================

Код: ID 9037384                            Публикувано: 12-12-2014 17:21

Наименованието на поръчката:

 „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън„

Документация:

ID9037384.pdf

Tehnicheska_specifikacia.pdf

Ukazania_KSS_obrazci.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037384

=============================================================================