+ A | - a | Нулиране
Процедури по ЗОП
Профил на купувача в АОП ЦАИС:

Община Трън

==============================================================================

Публикувано: 12-06-2020 14:25

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 12.06.2020 г.

Предмет: №РД-05-300/12.06.2020г.„Доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на ДГ „Ален Мак“, гр. Трън"

Документация:

Обява №РД-05-300 по чл.20 ал.3 публикувана на 12.06.2020г.
Образци на документи публикувани на 12.06.2020г.
Проект на договор публикуван на 12.06.2020г.
Техническа спецификация публикувана на 12.06.2020г.
Протокол публикуван на 09.07.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 19.08.2020 г.

Информация за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 12-06-2020 13:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 12.06.2020 г.

Предмет: №РД-05-299/12.06.2020г.„Упражняване на инвеститорски контрол на обект Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън"

Документация:

Обява №РД-05-299 по чл.20 ал.3 публикувана на 12.06.2020г.
Образци на документи публикувани на 12.06.2020г.
Проект на договор публикуван на 12.06.2020г.
Техническа спецификация публикувана на 12.06.2020г.
Протокол публикуван на 29.06.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 28.07.2020 г.

Информация за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 11-06-2020 16:45

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 11.06.2020 г.

Предмет: №РД-05-298/11.06.2020г.„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 Услуги с багер;
Обособена позиция №2 Услуги с булдозер"

Документация:

Обява №РД-05-298 по чл.20 ал.3 публикувана на 11.06.2020г.
Образци на документи публикувани на 11.06.2020г.
Проект на договор ОП 1 публикуван на 11.06.2020г.
Проект на договор ОП 2 публикуван на 11.06.2020г.
Техническа спецификация ОП 1 публикувана на 11.06.2020г.
Техническа спецификация ОП 2 публикувана на 11.06.2020г.
Удължаване срок за подаване оферти, публикувано на 24.06.2020г.
Протокол публикуван на 10.07.2020 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 19.08.2020 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 19.08.2020 г.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти в сайта на АОП

Информация за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 11-06-2020 14:05

Обществена поръчка № 00147-2020-0014:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2021 година"

Документация:

Решение публикувано на 11.06.2020 г.
Обявление публикувано на 11.06.2020 г.
Указания публикувани на 11.06.2020 г.
Образци публикувани на 11.06.2020 г.
Проект на договор публикуван на 11.06.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 11.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 28.10.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 05.11.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 05.11.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 05.11.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 05.11.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 05.11.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 16.12.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 16.12.2020 г.
Информация за изпълнен договор публикувана на 11.02.2022 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 10-06-2020 13:35

Обществена поръчка № 00147-2020-0012:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на подпорни стени в гр. Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“
Обособена позиция № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев”"

Документация:

Решение публикувано на 10.06.2020 г.
Обявление публикувано на 10.06.2020 г.
Указания публикувани на 10.06.2020 г.
Образци публикувани на 10.06.2020 г.
Проект на договор публикуван на 10.06.2020 г.
Методика публикувана на 10.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 10.06.2020 г.
Техническа спецификация ОП2публикувана на 10.06.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 08.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 13.07.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 22.07.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 22.07.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 22.07.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 22.07.2020 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 19.08.2020 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 19.08.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 19.08.2020 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП1 публикувана на 18.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП2 публикувана на 18.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 10-06-2020 13:18

Обществена поръчка № 00147-2020-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на беседки- перголи парк „Ждрелото”, община Трън"

Документация:

Решение публикувано на 10.06.2020 г.
Обявление публикувано на 10.06.2020 г.
Указания публикувани на 10.06.2020 г.
Образци публикувани на 10.06.2020 г.
Проект на договор публикуван на 10.06.2020 г.
Методика публикувана на 10.06.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 10.06.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 07.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 27.07.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 03.08.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 03.08.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 03.08.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 03.08.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 25.09.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 25.09.2020 г.
Информация за изпълнен договор за СМР публикувана на 07.12.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 22-05-2020 11:11

Обществена поръчка № 00147-2020-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в град Трън“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Трън"

Документация:

Решение публикувано на 22.05.2020 г.
Обявление публикувано на 22.05.2020 г.
Указания публикувани на 22.05.2020 г.
Образци публикувани на 22.05.2020 г.
Проект на договор публикуван на 22.05.2020 г.
Методика публикувана на 22.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 22.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП2публикувана на 22.05.2020 г.
Разяснение на писмо, постъпило на 04.06.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 24.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 28.08.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 04.09.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 04.09.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 04.09.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 04.09.2020 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 21.10.2020 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 21.10.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 21.10.2020 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП1 публикувана на 19.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП2 публикувана на 19.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 22-05-2020 11:05

Обществена поръчка № 00147-2020-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт покрив спортна зала- гр. Трън"

Документация:

Решение публикувано на 22.05.2020 г.
Обявление публикувано на 22.05.2020 г.
Указания публикувани на 22.05.2020 г.
Образци публикувани на 22.05.2020 г.
Проект на договор публикуван на 22.05.2020 г.
Методика публикувана на 22.05.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 22.05.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 02.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 23.07.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 31.07.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 31.07.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 31.07.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 31.07.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 25.09.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 25.09.2020 г.
Информация за изпълнен договор 45/01.09.2020 за СМР публикувана на 17.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 12-05-2020 15:15

Обществена поръчка № 00147-2020-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на сгради собственост на Община Трън по 4 (четири) обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт на сградата на социални услуги „Резидентен тип”;
Обособена позиция №2: Основен ремонт и преустройство първи етаж от административна сграда на Община Трън;
Обособена позиция №3: Основен ремонт на сграда на местни данъци и такси към Община Трън;
Обособена позиция №4: Основен ремонт санитарни помещения ет.1 и ет.2 – 4 бр. общинска администрация."

Документация:

Решение публикувано на 12.05.2020 г.
Обявление публикувано на 12.05.2020 г.
Указания публикувани на 12.05.2020 г.
Образци публикувани на 12.05.2020 г.
Проект на договор публикуван на 12.05.2020 г.
Методика публикувана на 12.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 12.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 12.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП3 публикувана на 12.05.2020 г.
Техническа спецификация ОП4 публикувана на 12.05.2020 г.
Разяснение на писмо, постъпило на 28.05.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 03.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 27.07.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 03.08.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 03.08.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 03.08.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 03.08.2020 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 25.09.2020 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 25.09.2020 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 25.09.2020 г.
Договор за възлагане ОП4публикуван на 25.09.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 25.09.2020 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП1 публикувана на 19.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП2 публикувана на 19.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП3 публикувана на 19.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП4 публикувана на 19.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 12-05-2020 15:04

Обществена поръчка № 00147-2020-0007:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт водопровод с. Лева река, община Трън"

Документация:

Решение публикувано на 12.05.2020 г.
Обявление публикувано на 12.05.2020 г.
Указания публикувани на 12.05.2020 г.
Образци публикувани на 12.05.2020 г.
Проект на договор публикуван на 12.05.2020 г.
Методика публикувана на 12.05.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 12.05.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 19.06.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 29.06.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 29.06.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 29.06.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 29.06.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 29.06.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 19.08.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 19.08.2020 г.
Информация за изпълнен договор 32/23.07.2020 за СМР публикувана на 17.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 04-05-2020 16:10

Обществена поръчка № 00147-2020-0006:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт детска градина „Ален мак“ - гр. Трън"

Документация:

Решение публикувано на 04.05.2020 г.
Обявление публикувано на 04.05.2020 г.
Указания публикувани на 04.05.2020 г.
Образци публикувани на 04.05.2020 г.
Проект на договор публикуван на 04.05.2020 г.
Методика публикувана на 04.05.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 04.05.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 02.07.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 23.07.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 28.07.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 28.07.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 28.07.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 28.07.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 25.09.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 25.09.2020 г.
Информация за изпълнен договор за СМР публикувана на 18.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 16-03-2020 11:15

Обществена поръчка № 00147-2020-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца"

Документация:

Решение публикувано на 16.03.2020 г.
Обявление публикувано на 16.03.2020 г.
Указания публикувани на16.03.2020 г.
Образци публикувани на 16.03.2020 г.
Проект на договор публикуван на 16.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 16.03.2020 г.
Приложение публикувано на 16.03.2020 г.
Решение за удължаване сроковете на основание ЗИДЗМДВИП публикувано на 16.04.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 28.05.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 08.06.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 08.06.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 08.06.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 08.06.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 08.06.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 03.08.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 03.08.2020 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 05-03-2020 10:55

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 05.03.2020 г.

Предмет: №РД-05-95/05.03.2020г.„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън."

Документация:

Обява №РД-05-95 по чл.20 ал.3 публикувана на 05.03.2020г.
Техническо задание публикувано на 09.01.2020г.
Образци на документи публикувани на 05.03.2020г.
Проект на договор публикуван на 05.03.2020г.
Протокол публикуван на 27.04.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 09.06.2020 г.

Информация за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 20-01-2020 11:50

Обществена поръчка № 00147-2020-0004:

Договаряне без предварително обявление „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка при община Трън, чрез използване на карти за безналично плащане“

Решение публикувано на 20.01.2020 г.
Борсов договор 86 за възлагане публикуван на 20.02.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 20.02.2020 г.
Информация за изпълнен договор публикувана на 10.02.2022 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

Връзка на ОП в сайта на Официален вестник на Европейския съюз

==============================================================================

Публикувано: 16-01-2020 15:35

Обществена поръчка № 00147-2020-0003:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън - Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ „Ален мак” и Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по ОП „РЧР“ 2014-2020 на Община Трън"

Документация:

Решение публикувано на 16.01.2020 г.
Обявление публикувано на 16.01.2020 г.
Указания публикувани на16.01.2020 г.
Образци публикувани на 16.01.2020 г.
Методика публикувана на 16.01.2020 г.
Проект на договор публикуван на 16.01.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 16.01.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 14.02.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 14.02.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 14.02.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 21.02.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 21.02.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 21.02.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 30.03.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 30.03.2020 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 13-01-2020 11:55

Обществена поръчка № 00147-2020-0002:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън“

Документация:

Решение публикувано на 13.01.2020 г.
Обявление публикувано на 13.01.2020 г.
Указания публикувани на13.01.2020 г.
Образци публикувани на 13.01.2020 г.
Проект на договор публикуван на 13.01.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 13.01.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 17.01.2020 г.
Обявление за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 03.02.2020 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 10-01-2020 16:45

Обществена поръчка № 00147-2020-0001:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 10.01.2020 г.
Обявление публикувано на 10.01.2020 г.
Указания публикувани на10.01.2020 г.
Образци публикувани на 10.01.2020 г.
Проект на договор публикуван на 10.01.2020 г.
Методика публикувана на 10.01.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 10.01.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 10.04.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 27.04.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 27.04.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 27.04.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 27.04.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 27.04.2020 г.
Договор за възлагане I част публикуван на 24.06.2020 г.
Договор за възлагане II част публикуван на 24.06.2020 г.
Договор за възлагане на проектиране публикуван на 24.06.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 24.06.2020 г.
Информация за изпълнен договор публикувана на 12.04.2022 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 09-01-2020 13:55

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 09.01.2020 г.

Предмет: №РД-05-15/09.01.2020г.„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява №РД-05-155 по чл.20 ал.3 публикувана на 09.01.2020г.
Техническо задание публикувано на 09.01.2020г.
Образци на документи публикувани на 09.01.2020г.
Проект на договор публикуван на 09.01.2020г.
Удължаване срок за подаване оферти, публикувано на 21.01.2020г.
Протокол публикуван на 10.02.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 18.02.2020 г.

Информация за ОП в сайта на АОП

Информация за удължаване срок на подаване оферти за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Обществени поръчки по ЗОП за 2019 г.

==============================================================================

Обобщена информация за 2019 г. по чл.230, ал.1 т.7 от ЗОПг. публикувана на 25.02.2020г.

Публикувано: 22-11-2019 16:00

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 22.11.2019 г.

Предмет: №РД-05-485/22.11.2019г.„Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065-C03 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие"

Документация:

Обява №РД-05-485 по чл.20 ал.3 публикувана на 22.11.2019г.
Техническа спецификация публикувана на 22.11.2019г.
Образци на документи публикувани на 22.11.2019г.
Проект на договор публикуван на 22.11.2019г.
Удължаване срок за подаване оферти, публикувано на 03.12.2019г.
Протокол публикуван на 17.12.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 27.01.2020 г.

Информация за ОП в сайта на АОП

Информация за удължаване срок на подаване оферти за ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 08-11-2019 10:05

Обществена поръчка № 00147-2019-0012:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2020 година“

Документация:

Решение публикувано на 08.11.2019 г.
Обявление публикувано на 08.11.2019 г.
Указания публикувани на 08.11.2019 г.
Образци публикувани на 08.11.2019 г.
Проект на договор публикуван на 08.11.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 08.11.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 04.12.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.12.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 20.12.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 20.12.2019 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 20.12.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 20.12.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 30.01.2020 г.
Информация за сключен договор публикувана на 30.01.2020 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 19-09-2019 15:20

Обществена поръчка № 00147-2019-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“

Документация:

Решение публикувано на 19.09.2019 г.
Обявление публикувано на 19.09.2019 г.
Указания публикувани на 19.09.2019 г.
Образци публикувани на 19.09.2019 г.
Проект на договор публикуван на 19.09.2019 г.
Методика публикувана на 19.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 19.09.2019 г.
Технически проект ул.Владо Васев, гр.Трън публикуван на 19.09.2019 г.
Технически проект ул.Васил Левски, гр.Трън публикуван на 19.09.2019 г.
Технически проект ул.Георги Бабичев, гр.Трън публикуван на 19.09.2019 г.
Технически проект ул.Пещерица, гр.Трън публикуван на 19.09.2019 г.
Технически проект -детайли от 1 до 6 част Пътна за гр.Трън публикуван на 19.09.2019 г.
Технически проект ул.ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън публикуван на 19.09.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 10.01.2020 г.
Протокол 1 публикуван на 16.01.2020 г.
Протокол 2 публикуван на 16.01.2020 г.
Протокол 3 публикуван на 16.01.2020 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 16.01.2020 г.
Решение за класиране публикувано на 16.01.2020 г.
Договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Приложения към договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Приложения към договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Приложения към договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Приложения към договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Приложения към договор за възлагане публикуван на 27.02.2020 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 27.02.2020 г.
ДС №1 към Договор за възлагане публикувано на 01.02.2021 г.
Приложения към ДС №1 към договор за възлагане публикувани на 01.02.2021 г.
Информация в АОП за изменение насключен договор за СМР
Информация за изпълнен договор за СМР

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 29-07-2019 14:50

Обществена поръчка № 00147-2019-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изграждане на подпорна стена ул“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“,
Обособена позиция № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“,
Обособена позиция № 3: „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“,
Обособена позиция № 4: „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 29.07.2019 г.
Обявление публикувано на 29.07.2019 г.
Указания публикувани на 29.07.2019 г.
Проект на договор публикуван на 29.07.2019 г.
Методика публикувана на 29.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 29.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 29.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП3 публикувана на 29.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП4 публикувана на 29.07.2019 г.
Образци публикувани на 29.07.2019 г.
Схема 1 публикувана на 29.07.2019 г.
Схема 2 публикувана на 29.07.2019 г.
Схема 3 публикувана на 29.07.2019 г.
Схема ОП2 публикувана на 29.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 23.08.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 02.09.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 02.09.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 02.09.2019 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 02.09.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 02.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 04.11.2019 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 04.11.2019 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 04.11.2019 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 04.11.2019 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 04.11.2019 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП1 публикувана на 07.12.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП2 публикувана на 07.12.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП3 публикувана на 07.12.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП4 публикувана на 07.12.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 18-07-2019 15:38

Обществена поръчка № 00147-2019-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане пазар на ул. „П.Д.Петков“, гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 18.07.2019 г.
Обявление публикувано на 18.07.2019 г.
Указания публикувани на 18.07.2019 г.
Проект на договор публикуван на 18.07.2019 г.
Методика публикувана на 18.07.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 18.07.2019 г.
Образци публикувани на 18.07.2019 г.
Схема на обекта публикувана на 18.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 14.08.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 20.08.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 20.08.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 20.08.2019 г.
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 20.08.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 20.08.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 01.10.2019 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 01.10.2019 г.
Информация за изпълнен договор за СМР публикувана на 07.12.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 18-07-2019 15:25

Обществена поръчка № 00147-2019-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на сгради собственост на община Трън по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“;
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци, община Трън“;
Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ““

Документация:

Решение публикувано на 18.07.2019 г.
Обявление публикувано на 18.07.2019 г.
Указания публикувани на 18.07.2019 г.
Проект на договор публикуван на 18.07.2019 г.
Методика публикувана на 18.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 18.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 18.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП3 публикувана на 18.07.2019 г.
Образци публикувани на 18.07.2019 г.
Схема на обект ОП3 публикувана на 18.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 14.08.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 20.08.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 20.08.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 20.08.2019 г.19.07
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 20.08.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 20.08.2019 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 01.10.2019 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 01.10.2019 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 01.10.2019 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 01.10.2019 г.
Информация за изпълнен договор 47/02.09.2019 за СМР публикувана на 11.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 48/02.09.2019 за СМР публикувана на 11.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 49/02.09.2019 за СМР публикувана на 11.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 17-07-2019 14:29

Обществена поръчка № 00147-2019-0007:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт водопровод между селата Вукан-Костуринци“

Документация:

Решение публикувано на 17.07.2019 г.
Обявление публикувано на 17.07.2019 г.
Указания публикувани на 17.07.2019 г.
Проект на договор публикуван на 17.07.2019 г.
Методика публикувана на 17.07.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 17.07.2019 г.
Образци публикувани на 17.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 13.08.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 16.08.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 16.08.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 16.08.2019 г.19.07
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 16.08.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 16.08.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 01.10.2019 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 01.10.2019 г.
Информация за изпълнен договор за СМР публикувана на 07.12.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 17-07-2019 13:59

Обществена поръчка № 00147-2019-0006:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на детски площадки в община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Изграждане на детска площадка с.Филиповци, община Трън“;
Обособена позиция № 2 „Изграждане на детска площадка с.Туроковци, община Трън“

Документация:

Решение публикувано на 17.07.2019 г.
Обявление публикувано на 17.07.2019 г.
Указания публикувани на 17.07.2019 г.
Проект на договор публикуван на 17.07.2019 г.
Методика публикувана на 17.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 17.07.2019 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 17.07.2019 г.
Образци публикувани на 17.07.2019 г.
Схема на обект ОП1 публикувана на 17.07.2019 г.
Схема на обект ОП2 публикувана на 17.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 13.08.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 16.08.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 16.08.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 16.08.2019 г.19.07
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 16.08.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 16.08.2019 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 01.10.2019 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 01.10.2019 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 01.10.2019 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП1 публикувана на 07.12.2021 г.
Информация за изпълнен договор за СМР ОП2 публикувана на 07.12.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 10-06-2019 9:45

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 10.06.2019 г.

Предмет: №РД-05-229/10.06.2019 г.„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 Услуги с багер;
Обособена позиция №2 Услуги с булдозер."

Документация:

Обява №РД-05-229 по чл.20 ал.3 публикувана на 10.06.2019г.
Указания публикувани на 10.06.2019г.
Техническа спецификация публикувана на 10.06.2019г.
Образци на документи публикувани на 10.06.2019г..
Проект на договор ОП1 публикуван на 10.06.2019г.
Проект на договор ОП2 публикуван на 10.06.2019г.
Информация за удължаване срока за приемане на оферти публикувана на 25.06.2019г.
Протокол публикуван на 15.07.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

Връзка на ОП в сайта на АОП удължаване срок

Договор за възлагане ОП2 публикуван на 14.08.2019 г.
Договор за възлаганеОП1 публикуван на 14.08.2019 г.

==============================================================================

Публикувано: 30-05-2019 14:35

Обществена поръчка № 00147-2019-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици и тротоари на община Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в община Трън“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт тротоарна настилка ул. „Захари Иванов“, гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 30.05.2019 г.
Обявление публикувано на 30.05.2019 г.
Указания публикувани на 30.05.2019 г.
Проект на договор публикуван на 30.05.2019 г.
Методика публикувана на 30.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 30.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 30.05.2019 г.
Образци публикувани на 30.05.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 15.07.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 19.07.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 19.07.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 19.07.2019 г.19.07
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 19.07.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 19.07.2019 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 09.09.2019 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 09.09.2019 г.
Информация за изпълнен договор 33/05.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 34/05.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 13-05-2019 15:20

Обществена поръчка № 00147-2019-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции“

Документация:

Решение публикувано на 13.05.2019 г.
Обявление публикувано на 13.05.2019 г.
Указания публикувани на 13.05.2019 г.
Проект на договор публикуван на 13.05.2019 г.
Методика публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП1 публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП2 публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП3 публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП4 публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП5 публикувана на 13.05.2019 г.
Техническа спецификация ОП6 публикувана на 13.05.2019 г.
Образци публикувани на 13.05.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 15.07.2019 г.
Протокол 1 публикуван на 19.07.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 19.07.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 19.07.2019 г.19.07
Одобрен протокол чл.181 ЗОП публикуван на 19.07.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 19.07.2019 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП5 публикуван на 09.09.2019 г.
Договор за възлагане ОП6 публикуван на 09.09.2019 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 09.09.2019 г.
Информация за изпълнен договор 36/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 37/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 38/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 39/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 40/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.
Информация за изпълнен договор 41/07.08.2019 за СМР публикувана на 10.11.2021 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 27-02-2019 16:25

Обществена поръчка № 00147-2019-0003:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на Екопътека“

Документация:

Решение публикувано на 27.02.2019 г.
Обявление публикувано на 27.02.2019 г.
Указания публикувани на 27.02.2019 г.
Проект на договор публикуван на 27.02.2019 г.
Методика публикувана на 27.02.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.02.2019 г.
Техническа спецификация дървени елементи публикувана на 27.02.2019 г.
Образци публикувани на 27.02.2019 г.
Проектна документация публикувана на 27.02.2019 г.

Решение за прекратяване публикувано на 02.04.2019 г.
Обявление за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 25.04.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 11-01-2019 15:50

Обществена поръчка № 00147-2019-0002:

Договаряне без предварително обявление „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции.“

Решение публикувано на 11.01.2019 г.
Борсов договор 85 за възлагане публикуван на 05.03.2019 г.
Борсов договор 86 за възлагане публикуван на 05.03.2019 г.
Информация за сключени договори публикувана на 05.03.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

Връзка на ОП в сайта на Официален вестник на Европейския съюз

==============================================================================

Публикувано: 08-01-2019 18:29

Обществена поръчка № 00147-2019-0001:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън - Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ „Ален мак” и Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по ОП „РЧР“ 2014-2020 на Община Трън."

Документация:

Решение публикувано на 08.01.2019 г.
Обявление публикувано на 08.01.2019 г.
Указания публикувани на 08.01.2019 г.
Методика публикувана на 08.01.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 08.01.2019 г.
Проект на договор публикуван на 08.01.2019 г.
Образци публикувани на 08.01.2019 г.

Протокол 1 публикуван на 04.02.2019 г.
Протокол 2 публикуван на 06.02.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 07.02.2019 г.
Протокол 3 публикуван на 18.02.2019 г.
Решение за класиране публикувано на 18.02.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 26.03.2019 г.
Информация за сключен договор за доставки публикувана на 26.03.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Обществени поръчки по ЗОП за 2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 31-12-2018 10:40

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 31.12.2018 г.

Предмет: №РД-05-694/31.12.2018г.„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 31.12.2018 г.
Техническо задание за транспортна услуга доставка на хляб и основни хранителни продукти публикувана на 31.12.2018 г.

Образци публикувани на 31.12.2018 г.
Проект на договор публикуван на 31.12.2018 г.
Информация в АОП от 31.01.2018 г.
Информация за удължаване на срока по Обява №РД-05-694/31.12.2018 по чл.20 ал.3 публикувана на 10.01.2019 г.
Протокол публикуван на 16.01.2019 г.
Договор за възлагане публикуван на 21.01.2019 г.

==============================================================================

Публикувано: 29-11-2018 11:00

Обществена поръчка пряко договаряне чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП ID 880824:

Процедура на пряко договаряне, с цел определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на Трънска екопътека“

Документация:

Решение за пряко договаряне публикувано на 29.11.2018 г.
Решение №РД-05-655/29.11.2018 г. публикувано на 29.11.2018 г.
Покана публикувана на 29.11.2018 г.
Проект на договор публикуван на 29.11.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 29.11.2018 г.
Техническа спецификация дървени елементи публикувана на 29.11.2018 г.
Образци за договаряне публикувани на 29.11.2018 г.
Проектна документация публикувана на 29.11.2018 г.
Протокол публикуван на 08.01.2019 г.
Решение за прекратяване публикувано на 08.01.2019 г.
Информация за прекратяване публикувана на 05.02.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 05-11-2018 10:33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 05.11.2018 г.

Предмет: №РД-05-605/05.11.2018г.„Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие"

Документация:

Обява №РД-05-605 по чл.20 ал.3 публикувана на 05.11.2018г.
Техническа спецификация публикувана на 05.11.2018г.
Образци на документи публикувани на 05.11.2018г.
Проект на договор публикуван на 05.11.2018г.
Информация за удължаване на срока по Обява №РД-05-605/05.11.2018 по чл.20 ал.3 публикувана на 15.11.2018г.
Протокол публикуван на 27.11.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 10.12.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 18-09-2018 15:25

Обществена поръчка № 00147-2018-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на Община Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Основен ремонт подпорни стени на ул. “Г. Бабичев”.
Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на мост махала “Богоина”.

Документация:

Решение публикувано на 18.09.2018 г.
Обявление публикувано на 18.09.2018 г.
Указания публикувани на 18.09.2018 г.
Проект на договор публикуван на 18.09.2018 г.
Методика публикувана на 18.09.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 18.09.2018г.
Образци публикувани на 18.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.10.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 25.10.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 25.10.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 25.10.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 25.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 05.12.2018 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 05.12.2018 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 05.12.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 29-08-2018 14:10

Обществена поръчка № 00147-2018-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на Трънска екопътека“

Документация:

Решение публикувано на 29.08.2018 г.
Обявление публикувано на 29.08.2018 г.
Указания публикувани на 29.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 29.08.2018 г.
Методика публикувана на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация дървени елементи публикувана на 29.08.2018 г.
Образци публикувани на 29.08.2018 г.
Проектна документация публикувана на 29.08.2018 г.

Решение за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 09.10.2018 г.
Обявление за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 26.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 29-08-2018 13:49

Обществена поръчка № 00147-2018-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2019 година."

Документация:

Решение публикувано на 29.08.2018 г.
Обявление публикувано на 29.08.2018 г.
Указания публикувани на 29.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 29.08.2018 г.
Образци публикувани на 29.08.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 14.11.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 29.11.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 29.11.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 07.12.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 07.12.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 11.01.2019 г.
Информация за сключен договор публикувана на 11.01.2019 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 21-08-2018 14:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на ул. “Атанас Ботев”, гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 21.08.2018 г.
Обявление публикувано на 21.08.2018 г.
Указания публикувани на 21.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 21.08.2018 г.
Методика публикувана на 21.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 21.08.2018 г.
Образци публикувани на 21.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 26.09.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 09.10.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 09.10.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 09.10.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 05.12.2018 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 05.12.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 09-07-2018 10:55

Обществена поръчка № 00147-2018-0007:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на покрив на общинска сграда /бивш строителен техникум/ ул. „Александър Стамболийски“

Документация:

Решение публикувано на 09.07.2018 г.
Обявление публикувано на 09.07.2018 г.
Указания публикувани на 09.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 09.07.2018 г.
Методика публикувана на 09.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 09.07.2018 г.
Образци публикувани на 09.07.2018 г.

Разяснение №1 публикувано на 31.07.2018 г.:

Разяснение №1 публикувано на 31.07.2018 г.
Образец КСС с отразена промяна, публикуван на 31.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 31.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.09.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 25.09.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 25.09.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 25.09.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 05.12.2018 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 05.12.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 06-07-2018 14:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0006:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 06.07.2018 г.
Обявление публикувано на 06.07.2018 г.
Указания публикувани на 06.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 06.07.2018 г.
Методика публикувана на 06.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 06.07.2018 г.
Образци на документи публикувани на 06.07.2018 г.
Разяснение №1 публикувано на 19.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 21.08.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 24.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 24.08.2018 г.

Договор за възлагане публикуван на 10.10.2018 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 10.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 04-07-2018 15:00

Обществена поръчка № 00147-2018-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на водопроводни и канализационни съоръжения разположени на територията на Община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на водохващане с. Бохова“.
Обособена позиция № 2 „Изграждане на нова канализация на ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“.
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на водопроводна връзка между водохващане с. Милославци до резервоар с. Ярловци“.
Обособена позиция № 4 „Изграждане на резервоар LLDPE-20 куб.м. с. Глоговица“.
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на водопровод с. Горочевци“

Документация:

Решение публикувано на 04.07.2018 г.
Обявление публикувано на 04.07.2018 г.
Указания публикувани на 04.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 04.07.2018 г.
Методика публикувана на 04.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 04.07.2018 г.
Образци публикувани на 04.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 21.08.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 24.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 24.08.2018 г.

Договор за възлагане ОП1 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП5 публикуван на 09.10.2018 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 09.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 26-06-2018 15:30

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от26.06.2018 г.

Предмет: №РД-05-271/26.06.2018г.„Изготвяне на инвестиционен проект – техническа фаза за обект: „Повишаване на енергийната ефективност в СБАЛВБ „Д-р Стамен Григоров”, гр. Трън"

Документация:

Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 26.06.2018 г.
Документация за възлагане, проект на договор, образци публикувани на 26.06.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 26.06.2018 г.
Методика публикувана на 26.06.2018 г.
Образци публикувани на 26.06.2018 г.
Протокол публикуван на 09.07.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 12-06-2018 13:50

Обществена поръчка № 00147-2018-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на околоблокови пространства в гр. Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.5, ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.11 ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.14, ул. „Георги Димитров“, гр. Трън”
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.1, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.2, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.3, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.4, ул. „Бор“, гр. Трън”.

Документация:

Решение от 12.06.2018 г.
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 12.06.2018г.
Указания за подготовка на офертата от 12.06.2018 г.
Проект на договор от 12.06.2018 г.
Методика от 12.06.2018 г.
Техническа спецификация от 12.06.2018 г.
Образци на документи за участие от 12.06.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 23.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 07.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 13.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 13.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 13.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП5 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП6 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП7 публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 28.09.2018 г.

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 25-05-2018 13:40

Обществена поръчка № 00147-2018-0003:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън“.

Документация:

Решение публикувано на 25.05.2018 г.
Обявление публикувано на 25.05.2018 г.
Указания публикувани на 25.05.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 25.05.2018 г.
Проект на договор публикуван на 25.05.2018 г.
Образци публикувани на 25.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 10.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 10.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 10.08.2018 г.
Решение за класиране, публикувано на 10.08.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключен договори публикувана на 28.09.2018 г.

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-05-2018 10:35

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от10.05.2018 г.

Предмет: №РД-05-201/10.05.2018г.„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти с които община Трън ще кандидатства за финансиране по Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари находящи се в община Трън на улици "

Документация:

Съобщение публикувано на 16.05.2018 г.
Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 10.05.2018 г.
Указания по обявата публикувани на 10.05.2018 г.
Проект на договор публикуван на 10.05.2018 г.
Техническо задание публикувано на 10.05.2018 г.
Образци публикувани на 10.05.2018 г.
Протокол от заседания на комисията публикуван на 21.06.2018 г.
Договор публикуван на 01.08.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 02-05-2018 10:25

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 02.05.2018 г.

Предмет: №РД-05-178/02.05.2018г.„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер. "

Документация:

Удължаване срока за подаване на оферти публикувано на 11.05.2018 г.

Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 02.05.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 02.05.2018
Образци за поръчката публикувани на 02.05.2018
Договор ОП1-проект публикуван на 02.05.2018 г.
Договор ОП2-проект публикуван на 02.05.2018 г.
Протокол публикуван на 11.06.2018 г.
Договор ОП1 публикуван на 11.07.2018 г.
Договор ОП2 публикуван на 11.07.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 29-01-2018 10:33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 29.01.2018 г.

Предмет: №РД-05-51/29.01.2018г.„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън "

Документация:

Обява №РД-05-51/29.01.2018г. публикувана на 29.01.2018 г.

Техническо задание публикувано на 29.01.2018 г.

Образци на документи публикуван на 29.01.2018 г.

Проект на договор публикуван на 29.01.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти публикувано на 08.02.2018 г.

Протокол за избран изпълнител от 13.02.2018 г.

Договор за изпълнение от 15.02.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 09-01-2018 17:33

Обществена поръчка № 00147-2018-0002:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“.

Документация:

Решение от 09.01.2018 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 09.01.2018г.

Указания за подготовка на офертата от 09.01.2018 г.

Проект на договор от 09.01.2018 г.

Техническа спецификация от 09.01.2018 г.

Образци на документи за участие от 09.01.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 06.07.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 06.07.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 06.07.2018 г.
Решение за класиране, публикувано на 06.07.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключен договор за доставка публикувана на 28.09.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 08-01-2018 17:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0001:

Договаряне без обявление „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции“

Документация:

Решение за откриване на процедура от 08.01.2018 г.

Договор за доставка на горива за МПС публикуван на 27.02.2018 г.

Договор за доставка на гориво за отопление публикуван на 27.02.2018 г.

Информация за сключени договори публикувана на 27.02.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към TED 27.02.2018 г.

Линк към TED 27.02.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 20-12-2017 15:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0015:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ "Ален мак“.

Документация:

Решение от 20.12.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 20.12.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 20.12.2017 г.

Проект на договор от 20.12.2017 г.

Техническа спецификация от 20.12.2017 г.

Методика от 20.12.2017 г

Образци на документи за участие от 20.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано а 08.02.2018 г.

Протокол 1 от 06.02.2018 г.

Протокол 2 от 06.02.2018 г.

Протокол 3 публикуван на 13.02.2018 г.

Решение за класиране публикувано на 13.02.2018 г.

Договор за възлагане от 06.03.2018 г.

Информация за сключен договор публикувана на 30.03.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 12-09-2017 16:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0014:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2018 година.“.

Документация:

Решение публикувано 12.09.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано 12.09.2017г.

Указания за подготовка на офертата публикувани на 12.09.2017 г

Техническа спецификация публикувана на 12.09.2017 г.

Проект на договор публикуван на 12.09.2017 г.

Образци на документи за участие публикувани на 12.09.2017 г.

Протокол №1 публикуван на 27.11.2017 г.

Протокол №2 от 30.11.2017

Протокол №3 публикуван 05.12.2017 г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 05.12.2017 г.

Договор за зимно поддържане

Информация за сключен договор публикувана на 22.01.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 18-08-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0013:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на община Трън по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт на дере в кв. „Клисурски кошари”; Обособена позиция №2: Изграждане на тротоар около бл. №4, №5 и №6 в кв. „Мурговица”; Обособена позиция №3: Изграждане на подпорна стена в кв. „Клисурски кошари“.“

Документация:

Решение от 18.08.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 18.08.2017г.

Техническа спецификация от 18.08.2017г.

Образци на документи за участие от 18.08.2016 г.

Проект на договор от 18.08.2017 г.

Методика от 18.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано но 20.09.2017 г.

Протокол 1 от 19.09.2017 г.

Протокол 2 от 20.09.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 26.09.2017

Решение за класиране публикувано на 26.09.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП1 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП2 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП3 публикуван на 16.10.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-07-2017 15:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0012:

Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“

Документация:

Решение от 10.07.2017 г.

Обявление от 10.072017 г.

Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Техническа спецификация от 10.07.2017 г.

Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Проект на договор от 10.07.2017 г.

Решение за прекратяване публикувано на 03.08.2017

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 17:00

Обществена поръчка № 00147-2017-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)“.

Документация:

Решение от 03.07.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 03.07.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.07.2017 г.

Разяснение 1 публикувано на 17.07.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 11:00

РД-05-288/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Протокол за избор на изпълнител публикуван на 31.07.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 7.08.2017 г

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 10:20

РД-05-287/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Задание от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Удължаване на срок за прием на оферти публикувано 12.07.2017 г.

Протокол публикуван на 04.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 21.08.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 08.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 25.08.2017 г.

Решение за възлагане публикувано на 25.08.2017 г.

Договор за възложена поръчка

Информация за сключен договор публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:23

Обществена поръчка № 00147-2017-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване на свлачища по път IV-ти клас Трън – с.Ломница“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:10

Обществена поръчка № 00147-2017-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на улица „Девети септември” – гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Извършване на услуги с тежка механизацияв две ОП: ОП№1 -услуги с багер, ОП№2 - услуги с булдозер"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 13-02-2017 14:35

#00147-2017-0003

Публично състезание:

„Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван).“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:15

#00147-2017-0002

Публично състезание:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:05

#00147-2017-0001

Обява:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg