Процедури по ЗОП

==============================================================================

Публикувано: 05-11-2018 10:33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 05.11.2018 г.

Предмет: №РД-05-605/05.11.2018г.„Предоставяне на услуга „Ранна интервенция на уврежданията“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” на община Трън по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие"

Документация:

Обява №РД-05-605 по чл.20 ал.3 публикувана на 05.11.2018г.
Техническа спецификация публикувана на 05.11.2018г.
Образци на документи публикувани на 05.11.2018г.
Проект на договор публикуван на 05.11.2018г.

==============================================================================

Публикувано: 18-09-2018 15:25

Обществена поръчка № 00147-2018-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на Община Трън по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Основен ремонт подпорни стени на ул. “Г. Бабичев”.
Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на мост махала “Богоина”.

Документация:

Решение публикувано на 18.09.2018 г.
Обявление публикувано на 18.09.2018 г.
Указания публикувани на 18.09.2018 г.
Проект на договор публикуван на 18.09.2018 г.
Методика публикувана на 18.09.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 18.09.2018г.
Образци публикувани на 18.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.10.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 25.10.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 25.10.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 25.10.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 25.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 29-08-2018 14:10

Обществена поръчка № 00147-2018-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на Трънска екопътека“

Документация:

Решение публикувано на 29.08.2018 г.
Обявление публикувано на 29.08.2018 г.
Указания публикувани на 29.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 29.08.2018 г.
Методика публикувана на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация дървени елементи публикувана на 29.08.2018 г.
Образци публикувани на 29.08.2018 г.
Проектна документация публикувана на 29.08.2018 г.

Решение за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 09.10.2018 г.
Обявление за прекратяване на обществената поръчка, публикувано на 26.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 29-08-2018 13:49

Обществена поръчка № 00147-2018-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2019 година."

Документация:

Решение публикувано на 29.08.2018 г.
Обявление публикувано на 29.08.2018 г.
Указания публикувани на 29.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 29.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 29.08.2018 г.
Образци публикувани на 29.08.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 21-08-2018 14:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на ул. “Атанас Ботев”, гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 21.08.2018 г.
Обявление публикувано на 21.08.2018 г.
Указания публикувани на 21.08.2018 г.
Проект на договор публикуван на 21.08.2018 г.
Методика публикувана на 21.08.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 21.08.2018 г.
Образци публикувани на 21.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 26.09.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 09.10.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 09.10.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 09.10.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 09.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 09-07-2018 10:55

Обществена поръчка № 00147-2018-0007:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на покрив на общинска сграда /бивш строителен техникум/ ул. „Александър Стамболийски“

Документация:

Решение публикувано на 09.07.2018 г.
Обявление публикувано на 09.07.2018 г.
Указания публикувани на 09.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 09.07.2018 г.
Методика публикувана на 09.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 09.07.2018 г.
Образци публикувани на 09.07.2018 г.

Разяснение №1 публикувано на 31.07.2018 г.:

Разяснение №1 публикувано на 31.07.2018 г.
Образец КСС с отразена промяна, публикуван на 31.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 31.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.09.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 25.09.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 25.09.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 25.09.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 06-07-2018 14:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0006:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“

Документация:

Решение публикувано на 06.07.2018 г.
Обявление публикувано на 06.07.2018 г.
Указания публикувани на 06.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 06.07.2018 г.
Методика публикувана на 06.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 06.07.2018 г.
Образци на документи публикувани на 06.07.2018 г.
Разяснение №1 публикувано на 19.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 21.08.2018 г.

Протокол 1 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 24.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 24.08.2018 г.

Договор за възлагане публикуван на 10.10.2018 г.
Информация за сключен договор за СМР публикувана на 10.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 04-07-2018 15:00

Обществена поръчка № 00147-2018-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на водопроводни и канализационни съоръжения разположени на територията на Община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на водохващане с. Бохова“.
Обособена позиция № 2 „Изграждане на нова канализация на ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“.
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на водопроводна връзка между водохващане с. Милославци до резервоар с. Ярловци“.
Обособена позиция № 4 „Изграждане на резервоар LLDPE-20 куб.м. с. Глоговица“.
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на водопровод с. Горочевци“

Документация:

Решение публикувано на 04.07.2018 г.
Обявление публикувано на 04.07.2018 г.
Указания публикувани на 04.07.2018 г.
Проект на договор публикуван на 04.07.2018 г.
Методика публикувана на 04.07.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 04.07.2018 г.
Образци публикувани на 04.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 21.08.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 24.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 24.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 24.08.2018 г.

Договор за възлагане ОП1 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 09.10.2018 г.
Договор за възлагане ОП5 публикуван на 09.10.2018 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 09.10.2018 г.

Връзка на ОП в сайта на АОП

==============================================================================

Публикувано: 26-06-2018 15:30

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от26.06.2018 г.

Предмет: №РД-05-271/26.06.2018г.„Изготвяне на инвестиционен проект – техническа фаза за обект: „Повишаване на енергийната ефективност в СБАЛВБ „Д-р Стамен Григоров”, гр. Трън"

Документация:

Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 26.06.2018 г.
Документация за възлагане, проект на договор, образци публикувани на 26.06.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 26.06.2018 г.
Методика публикувана на 26.06.2018 г.
Образци публикувани на 26.06.2018 г.
Протокол публикуван на 09.07.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 12-06-2018 13:50

Обществена поръчка № 00147-2018-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основни ремонти на околоблокови пространства в гр. Трън по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.5, ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.11 ул. „Петър Асенов“, гр. Трън”
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.14, ул. „Георги Димитров“, гр. Трън”
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.1, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.2, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.3, ул. „Бор“, гр. Трън”
Обособена позиция № 7 „Основен ремонт на околоблоково пространство бл.4, ул. „Бор“, гр. Трън”.

Документация:

Решение от 12.06.2018 г.
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 12.06.2018г.
Указания за подготовка на офертата от 12.06.2018 г.
Проект на договор от 12.06.2018 г.
Методика от 12.06.2018 г.
Техническа спецификация от 12.06.2018 г.
Образци на документи за участие от 12.06.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 23.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 07.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 13.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 13.08.2018 г.
Решение за класиране публикувано на 13.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП1 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП2 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП3 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП4 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП5 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП6 публикуван на 28.08.2018 г.
Договор за възлагане ОП7 публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключени договори за СМР публикувана на 28.09.2018 г.

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 25-05-2018 13:40

Обществена поръчка № 00147-2018-0003:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън“.

Документация:

Решение публикувано на 25.05.2018 г.
Обявление публикувано на 25.05.2018 г.
Указания публикувани на 25.05.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 25.05.2018 г.
Проект на договор публикуван на 25.05.2018 г.
Образци публикувани на 25.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 10.08.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 10.08.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 10.08.2018 г.
Решение за класиране, публикувано на 10.08.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключен договори публикувана на 28.09.2018 г.

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-05-2018 10:35

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от10.05.2018 г.

Предмет: №РД-05-201/10.05.2018г.„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти с които община Трън ще кандидатства за финансиране по Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари находящи се в община Трън на улици "

Документация:

Съобщение публикувано на 16.05.2018 г.
Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 10.05.2018 г.
Указания по обявата публикувани на 10.05.2018 г.
Проект на договор публикуван на 10.05.2018 г.
Техническо задание публикувано на 10.05.2018 г.
Образци публикувани на 10.05.2018 г.
Протокол от заседания на комисията публикуван на 21.06.2018 г.
Договор публикуван на 01.08.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 02-05-2018 10:25

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 02.05.2018 г.

Предмет: №РД-05-178/02.05.2018г.„Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер. "

Документация:

Удължаване срока за подаване на оферти публикувано на 11.05.2018 г.

Обява по чл.20 ал.3 публикувана на 02.05.2018 г.
Техническа спецификация публикувана на 02.05.2018
Образци за поръчката публикувани на 02.05.2018
Договор ОП1-проект публикуван на 02.05.2018 г.
Договор ОП2-проект публикуван на 02.05.2018 г.
Протокол публикуван на 11.06.2018 г.
Договор ОП1 публикуван на 11.07.2018 г.
Договор ОП2 публикуван на 11.07.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 29-01-2018 10:33

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП от 29.01.2018 г.

Предмет: №РД-05-51/29.01.2018г.„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън "

Документация:

Обява №РД-05-51/29.01.2018г. публикувана на 29.01.2018 г.

Техническо задание публикувано на 29.01.2018 г.

Образци на документи публикуван на 29.01.2018 г.

Проект на договор публикуван на 29.01.2018 г.

Удължаване срока за подаване на оферти публикувано на 08.02.2018 г.

Протокол за избран изпълнител от 13.02.2018 г.

Договор за изпълнение от 15.02.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 09-01-2018 17:33

Обществена поръчка № 00147-2018-0002:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“.

Документация:

Решение от 09.01.2018 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 09.01.2018г.

Указания за подготовка на офертата от 09.01.2018 г.

Проект на договор от 09.01.2018 г.

Техническа спецификация от 09.01.2018 г.

Образци на документи за участие от 09.01.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 17.07.2018 г.
Протокол 1 публикуван на 06.07.2018 г.
Протокол 2 публикуван на 06.07.2018 г.
Протокол 3 публикуван на 06.07.2018 г.
Решение за класиране, публикувано на 06.07.2018 г.
Договор за възлагане публикуван на 28.08.2018 г.
Информация за сключен договор за доставка публикувана на 28.09.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 08-01-2018 17:30

Обществена поръчка № 00147-2018-0001:

Договаряне без обявление „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции“

Документация:

Решение за откриване на процедура от 08.01.2018 г.

Договор за доставка на горива за МПС публикуван на 27.02.2018 г.

Договор за доставка на гориво за отопление публикуван на 27.02.2018 г.

Информация за сключени договори публикувана на 27.02.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към TED 27.02.2018 г.

Линк към TED 27.02.2018 г.

==============================================================================

Публикувано: 20-12-2017 15:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0015:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ "Ален мак“.

Документация:

Решение от 20.12.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 20.12.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 20.12.2017 г.

Проект на договор от 20.12.2017 г.

Техническа спецификация от 20.12.2017 г.

Методика от 20.12.2017 г

Образци на документи за участие от 20.12.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано а 08.02.2018 г.

Протокол 1 от 06.02.2018 г.

Протокол 2 от 06.02.2018 г.

Протокол 3 публикуван на 13.02.2018 г.

Решение за класиране публикувано на 13.02.2018 г.

Договор за възлагане от 06.03.2018 г.

Информация за сключен договор публикувана на 30.03.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 12-09-2017 16:30

Обществена поръчка № 00147-2017-0014:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2018 година.“.

Документация:

Решение публикувано 12.09.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) публикувано 12.09.2017г.

Указания за подготовка на офертата публикувани на 12.09.2017 г

Техническа спецификация публикувана на 12.09.2017 г.

Проект на договор публикуван на 12.09.2017 г.

Образци на документи за участие публикувани на 12.09.2017 г.

Протокол №1 публикуван на 27.11.2017 г.

Протокол №2 от 30.11.2017

Протокол №3 публикуван 05.12.2017 г.

Решение за избор на изпълнител публикувано на 05.12.2017 г.

Договор за зимно поддържане

Информация за сключен договор публикувана на 22.01.2018 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 18-08-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0013:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на обекти на територията на община Трън по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт на дере в кв. „Клисурски кошари”; Обособена позиция №2: Изграждане на тротоар около бл. №4, №5 и №6 в кв. „Мурговица”; Обособена позиция №3: Изграждане на подпорна стена в кв. „Клисурски кошари“.“

Документация:

Решение от 18.08.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 18.08.2017г.

Техническа спецификация от 18.08.2017г.

Образци на документи за участие от 18.08.2016 г.

Проект на договор от 18.08.2017 г.

Методика от 18.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано но 20.09.2017 г.

Протокол 1 от 19.09.2017 г.

Протокол 2 от 20.09.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 26.09.2017

Решение за класиране публикувано на 26.09.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП1 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП2 публикуван на 16.10.2017 г.

Договор за изпълнение по ОП3 публикуван на 16.10.2017 г.

Информация за сключени договори публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 10-07-2017 15:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0012:

Публично състезание „Закупуване на специализиран автомобил /обредна кола/.“

Документация:

Решение от 10.07.2017 г.

Обявление от 10.072017 г.

Указания за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Техническа спецификация от 10.07.2017 г.

Образци за доставка на обреден автомобил от 10.07.2017г.

Проект на договор от 10.07.2017 г.

Решение за прекратяване публикувано на 03.08.2017

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 17:00

Обществена поръчка № 00147-2017-0011:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)“.

Документация:

Решение от 03.07.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 03.07.2017 г.

Указания за подготовка на офертата от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци на документи за участие от 03.07.2017 г.

Разяснение 1 публикувано на 17.07.2017 г.

Решение за прекратяване на процедурата публикувано на 31.07.2017 г.

Обявление за прекратяване на процедурата публикувано на 24.08.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 11:00

РД-05-288/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Техническа спецификация от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Протокол за избор на изпълнител публикуван на 31.07.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 7.08.2017 г

==============================================================================

Публикувано: 03-07-2017 10:20

РД-05-287/03.07.2017г.:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет „Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън"

Документация:

Обява от 03.07.2017 г.

Задание от 03.07.2017 г.

Образци от 03.07.2017 г.

Проект на договор от 03.07.2017 г.

Удължаване на срок за прием на оферти публикувано 12.07.2017 г.

Протокол публикуван на 04.08.2017 г.

Договор за възлагане публикуван на 21.08.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:50

Обществена поръчка № 00147-2017-0010:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици – гр. Трън“.

Документация:

Решение от 27.06.2017 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.06.2017г.

Указания за подготовка на офертата от 27.06.2017 г.

Проект на договор от 27.06.2017 г.

Методика от 27.06.2017 г.

Техническа спецификация от 27.06.2017 г.

Образци на документи за участие от 27.06.2017 г.

Протокол 1 публикуван на 08.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти публикувано на 22.08.2017 г.

Протокол 2 публикуван на 25.08.2017 г.

Протокол 3 публикуван на 25.08.2017 г.

Решение за възлагане публикувано на 25.08.2017 г.

Договор за възложена поръчка

Информация за сключен договор публикувана на 14.11.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:23

Обществена поръчка № 00147-2017-0009:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Укрепване на свлачища по път IV-ти клас Трън – с.Ломница“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-06-2017 16:10

Обществена поръчка № 00147-2017-0008:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на улица „Девети септември” – гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 17-05-2017 14:23

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП с предмет „Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън.“

Документация:

Обява от 17.05.2017 г.

Образци от 17.05.2017

Техническа спецификация от 17.05.2017 г.

Проект на договор

Заповед за прекратяване от 23.06.2017 г.

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:53

Обществена поръчка № 00147-2017-0007:

Публично състезание „Основни ремонти на дворове по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на двора на Детска градина „Ален мак“; Обособена позиция №2 „Основен ремонт на двора на СУ „Гео Милев““.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 16:43

Обществена поръчка № 00147-2017-0006:

Публично състезание „Основен ремонт и изграждане на огради по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на ограда на Детска градина „Ален мак“ гр. Трън“. Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда на СУ „Гео Милев“ гр. Трън“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 03-04-2017 14:45

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Извършване на услуги с тежка механизацияв две ОП: ОП№1 -услуги с багер, ОП№2 - услуги с булдозер"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 16:45

Обществена поръчка № 00147-2017-0005:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на стълби към стадиона гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 27-03-2017 09:26

Обществена поръчка № 00147-2017-0004:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на тротоар на ул. „П. Д. Петков“ гр. Трън“.

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 13-02-2017 14:35

#00147-2017-0003

Публично състезание:

„Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван).“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:15

#00147-2017-0002

Публично състезание:

„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън -Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж, Център за ранна интервенция на уврежданията и ДГ "Ален мак"

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

Публикувано: 01-02-2017 17:05

#00147-2017-0001

Обява:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън“

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg