Процедури по ЗОП 2016, 2015 и 2014

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 12:15

ЗОП 00147-2016-0010

„Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв."Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 11:35

ЗОП 00147-2016-0009

„Основен ремонт на мост на р. Ерма в участъка от О.Т. 200-45 (ул. Ал.Стамболийски и ул. Петко Д. Петков)”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г

Договор за изпълнение

Информация за сключен договор от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 12-04-2016 17:55

ЗОП 00147-2016-0008

„Изграждане на улично осветление по пешеходна алея в ПИ 150040; 532001; 532004; 532002; 532003; 000355.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

КСС

Съобщение от 06.06.2016 за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Решение за класиране от 15.06.2016 г

Протокол №3

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 12-04-2016 15:05

ЗОП 00147-2016-0007

„Ремонт на улична мрежа на територията на град Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Договор от 17.10.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.11.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 17:48

ЗОП 00147-2016-0006

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Име на файла

Решение

Обявление

Условия за участие

Заснемане- обследване

Образци

Протокол №1

Съобщение за отваряне на сенови оферти от 25.07.2016 г.

Договор от 16.09.2016 г.

Информация за сключен дотговор от 05.10.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 11:50

ЗОП 00147-2016-0004

„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти с които община Трън ще кандидатства за финансиране по Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол 1 на поръчката

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2 на поръчката

Протокол 3 на поръчката

Решение за класиране от 24.06.2016 г.

Договор за изпълнение

 

Информация за сключен договор от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 10:50

ЗОП 00147-2016-0003

„Закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, Бюджетно перо 6.1 по Договор BG05M9OP001-2.002-0141-C001, Проект „В подкрепата на правото на независим живот” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”

Име на файла

Решение 726871

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Образци

Протокол №1

Протокол №2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №3

Решението за класиране

Договор за изпълнение

Информация за сключен договор от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 01-02-2016 16:50

ЗОП 00147-2016-0002

„Изработване на проект за Общ Устройствен план на Община Трън (ОУПО)”

Име на файла

Разяснение №1 от 12.02.2016

Разяснение №2 от 18.02.2016 г.

Решение

Обявление

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Образците по тръжната процедура

Планово задание и опорен план

Приложениe 5

Протокол №1

Съобщение от 01.08.2016 г. за

Протокол 2

Протокол 3

Решение от 18.08.2016 г.

Договор за изпълнение от 30.09.2016 г.

Информация за сключен договор от 13.10.2016 г.

==================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 19-01-2016 15:40

ЗОП 00147-2016-0001

„ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ТРЪН - ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ОБЕДИНЕНИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОДЗ "АЛЕН МАК" ГР. ТРЪН.”

Име на файла

Решение

Обявление

Образци 1 - 17

Образец 18

Документация

Техн. спецификации

Съобщение

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение от 23.02.2016 г.

Информация за подписан договор

Договор

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

Код: ID 9037384                            Публикувано: 12-12-2014 17:21

Наименованието на поръчката:

 „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън„

Документация:

ID9037384.pdf

Tehnicheska_specifikacia.pdf

Ukazania_KSS_obrazci.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037384

=============================================================================

Код: ID 9037138                            Публикувано: 08-12-2014 17:38

Наименованието на поръчката:

 „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на Община Трън за експлоатационния сезон 2015 година.

Документация:

9037138publichna_pokana.pdf

Dokumentacia1.pdf

Dokumentacia2Obrazci.doc

Dogovor_zima_2015.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037138

Протокол

=============================================================================

Код: ID 9038033                            Публикувано: 14-01-2015 16:38

Наименованието на поръчката:

 „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън"

Документация:

Публична покана

Указания

Техническа спецификация

Obrazci_KSS_dogovor.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038033

Протокол

Договор

=============================================================================

Важно!!!

Прекратяване на Публична покана ID9038395 със заповед РД-05-22/29.01.2015 г.

 

Заповед РД-05-22/2901.2015


Код: ID ID9038395                            Публикувано: 27-01-2015 17:38

Наименованието на поръчката:

 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции“ по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038395


Код: ID ID9039565                            Публикувано: 09-03-2015 17:45

Наименованието на поръчката:

 „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции" по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Протокол

Договор

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039565

===================================================================

Код: ID ID 9041115                            Публикувано: 23-04-2015 16:43

Наименованието на поръчката:

 „Упражняване на строителен надзор, контрол на монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обекта по проект: Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони."

Документация:

Публична покана

Договор надзор

Документация надзор

Техническо задание

Образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041115

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 12-04-2016 15:05

ЗОП 00147-2016-0007

„Ремонт на улична мрежа на територията на град Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Договор от 17.10.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.11.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 17:48

ЗОП 00147-2016-0006

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Име на файла

Решение