Частна общинска собственост

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

N Дата на актуване Наименование
1    
2    
3    
4