Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.

===================================================================

Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.

===================================================================

 

Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 14-04-2016 16:40

ЗОП 00147-2016-0015

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Име на файла

Важно!!! Решение за прекратяване от 16.05.2016 г.

Решение

Обявление

Допустими референтни стойности

Документация

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 14-04-2016 14:01

ЗОП 00147-2016-0014

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”

Име на файла

Решение

Обявление

Проект-договор

Условия за участие

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 25.07.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 02.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 14-04-2016 13:50

ЗОП 00147-2016-0013

„Основен ремонт на стъпаловидни улици в участъците от О.Т. 43-74 и О.Т. 76-14 по ПУП на гр.Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 23.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 17:38

ЗОП 00147-2016-0012

„Изграждане на ограда на СОУ „Гео Милев", гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Ограда профил

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 23.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 16:08

ЗОП 00147-2016-0011

„Изграждане на кът за отдих в УПИ ІV-731, кв.7 по ПУП на гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 22.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 12:15

ЗОП 00147-2016-0010

„Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв."Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

 

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 13-04-2016 11:35

ЗОП 00147-2016-0009

„Основен ремонт на мост на р. Ерма в участъка от О.Т. 200-45 (ул. Ал.Стамболийски и ул. Петко Д. Петков)”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 12-04-2016 17:55

ЗОП 00147-2016-0008

„Изграждане на улично осветление по пешеходна алея в ПИ 150040; 532001; 532004; 532002; 532003; 000355.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

КСС

Съобщение от 06.06.2016 за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Решение за класиране от 15.06.2016 г

Протокол №3

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 12-04-2016 15:05

ЗОП 00147-2016-0007

„Ремонт на улична мрежа на територията на град Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 17:48

ЗОП 00147-2016-0006

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Име на файла

Решение

Обявление

Условия за участие

Заснемане- обследване

Образци

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 02.08.2016

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================

 Наименованието на поръчката:                                                 Публикувано: 11-04-2016 16:50

ЗОП 00147-2016-0005

„Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти на община Трън по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Трън за кандидатстване с проектните предложения: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Обособена позиция 2: “Предоставяне на Консултантски услуги при управлението и отчитането на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 27.06.2016 г.

Договор за изпълнение Обособена позиция 1

Информация за сключен договор Обособена позиция 1 от 11.08.2016 г.

Договор за изпълнение Обособена позиция 2

Информация за сключен договор Обособена позиция 2 от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

 ==============================================================================