+ A | - a | Нулиране
Общинска собственост

Деловодство - за подаване на заявления

Стая №2 "Общшнска собственост" Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 104


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА


1. Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2. Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3. Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

4. Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

5. Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

6. Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

7. Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

8. Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

9. Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

10. Услуга 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg