+ A | - a | Нулиране
Услуги по устройство на територията и строителство

Деловодство - Гише №1 за подаване на заявления

Стая №18 "Устройство на територията" Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 120


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА


1. Услуга 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

2. Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

3. Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

4. Услуга 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

5. Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

6. Услуга 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

7. Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

8. Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

9. Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

10. Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

11. Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

12. Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

13. Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

14. Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

15. Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

16. Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

17. Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория


18. Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

19. Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

20. Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот


21. Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

22. Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

23. Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

24. Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

25. Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


26. Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

27. Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

28. Услуга 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

29. Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

30. Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

31. Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

32. Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

33. Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план


34. Услуга 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

35. Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

36. Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

37. Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

38. Услуга 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

39. Услуга 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg