+ A | - a | Нулиране
Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Деловодство - Гише №1 за подаване на заявления

Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 113

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга
Таксата можете да заплатите:

• в брой - на касите в ЦИУГ

• по банков път - Банкова сметка BG16STSA93008400474700 BIC: STSABGSF,
Банка ДСК ЕАД гр. Трън вид плащане 448007 - общинска такса за административни услуги


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА


1. Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


2. Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал


3. Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


4. Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници


5. Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


6. Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път


7. Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


8. Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име


9. Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път


10. Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


11. Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат


12. Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)


13. Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.14. Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи15. Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал16. Услуга 2053 Припознаване на дете17. Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година18. Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца19. Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители20. Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България21. Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца22. Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
23. Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина24. Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена25. Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година26. Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес27. Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение28. Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение29. Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина30. Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес31. Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние32. Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението33. Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство


34. Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)


35. Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg