+ A | - a | Нулиране
Процедури по ЗОП 2015 и 2014

==============================================================================

Код: 00147-2015-0010 Публикувано: 18-12-2015 17:05

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на газьол за отопление за учрежденията на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев”, ОДЗ „Ален мак”) разположени на територията на Община Трън за отоплителен сезон 2016г. Доставка на гориво автомобилен бензин А 95H, дизелово моторно гориво, газ пропан бутан за зареждане на моторните превозни средства (МПС) собственост и ползвани от община Трън, Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън.“.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0009                             Публикувано: 30-11-2015 16:30

Наименованието на поръчката:

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ (СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ) НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СЕЗОН 2016 ГОДИНА.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0008                             Публикувано: 27-08-2015 17:20

Наименованието на поръчката:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ТРЪН, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

Линк в АОП

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0007                             Публикувано: 26-08-2015 17:30

Наименованието на поръчката:

Изграждане на детски кътове и кътове за отдих – гр. Трън по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изграждане на детски кът и кът за отдих кв. "Мурговица", гр. Трън; Обособена позиция №2: Изграждане на детски кът и кът за отдих в кв. „Баринци“, гр.Трън; Обособена позиция №3: Изграждане на детски кът и кът за отдих в кв. „Клисурски кошари“, гр.Трън.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0006                             Публикувано: 21-08-2015 17:50

Наименованието на поръчката:

Изграждане на пешеходен мост над р. Ерма и паркинг на ул. Ал. Стамболийски – гр. Трън.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0005                             Публикувано: 21-08-2015 17:30

Наименованието на поръчката:

Основни ремонти на покриви и изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен ремонт на покрив на общинска сграда (старо родилно) и основен ремонт на покрив на общинска сграда (парното). Обособена позиция №2: Изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Асенов“, изграждане на подпорна стена на ул. „Възраждане“, изграждане на подпорна стена на ул. „Яким Тошков“, изграждане на подпорна стена на ул. „Денчо Знеполски“ и изграждане на подпорна стена на ул. „Народна воля.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0004                             Публикувано: 17-08-2015 17:30

Наименованието на поръчката:

Основен ремонт на градска тоалетна.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0003                             Публикувано: 11-05-2015 17:30

Наименованието на поръчката:

Закупуване, чрез доставка на 1 бр. нов колесен багер с челен товарач за нуждите на община Трън.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015-0002                             Публикувано: 27-04-2015 17:30

Наименованието на поръчката:

Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общински пътища на територията на община Трън”по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Трън“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общински пътища на територията на община Трън

Документация:

Архивирана документация по поръчката

 ==============================================================================

 

Код: 00147-2015 -0001                             Публикувано: 23-04-2015 13:05

Наименованието на поръчката:

Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

Документация:

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Линк в АОП

 ==============================================================================

Код: ID ID 9041115 Публикувано: 23-04-2015 16:43

Наименованието на поръчката:

„Упражняване на строителен надзор, контрол на монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обекта по проект: Доставка и монтаж на част „Ефектно и сценично осветление и озвучаване на тържествената зала в НЧ «Гюрга Пинджурова-1895г.” по проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън – Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова“ финансирани по договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 49/3/3211436 от 05.08.2014г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони."

Документация:

Публична покана

Договор надзор

Документация надзор

Техническо задание

Образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041115

==============================================================================

Код: ID ID9039565 Публикувано: 09-03-2015 17:45

Наименованието на поръчката:

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции" по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Протокол

Договор

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039565

===================================================================

Код: ID ID9038395 Публикувано: 27-01-2015 17:38

Наименованието на поръчката:

„Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции“ по проект № М13-22-155/19.08.2014 г., „Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

Документация:

Публична покана

Документация

Методика за оценка на офертите

образци

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038395

=============================================================================

Код: ID 9038033 Публикувано: 14-01-2015 16:38

Наименованието на поръчката:

„Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън"

Документация:

Публична покана

Указания

Техническа спецификация

Obrazci_KSS_dogovor.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038033

Протокол

Договор

=============================================================================

Важно!!!

Прекратяване на Публична покана ID9038395 със заповед РД-05-22/29.01.2015 г.

Заповед РД-05-22/2901.2015

=============================================================================

Код: ID 9037384 Публикувано: 12-12-2014 17:21

Наименованието на поръчката:

„Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън„

Документация:

ID9037384.pdf

Tehnicheska_specifikacia.pdf

Ukazania_KSS_obrazci.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037384

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 22-12-2014 17:48

ЗОП 00147-2014-0006

Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения към община Трън - Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ОДЗ "Ален мак" гр. Трън

Име на файла

Архивирана документация

=============================================================================

Код: ID 9037138 Публикувано: 08-12-2014 17:38

Наименованието на поръчката:

„Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на Община Трън за експлоатационния сезон 2015 година.

Документация:

9037138publichna_pokana.pdf

Dokumentacia1.pdf

Dokumentacia2Obrazci.doc

Dogovor_zima_2015.pdf

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037138

Протокол

=============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 01-12-2014 15:48

ЗОП 00147-2014-0005

Доставка на газьол за отопление - 70 000 (седемдесет хиляди) литра ± 20 % за учрежденията на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев”, ОДЗ „Ален мак”) разположени на територията на Община Трън за отоплителен сезон 2014 - 2015г.". Доставка на гориво с опция за зареждане в бензиностанции чрез закупуване при условия на отложено плащане на автомобилен бензин А 95H, дизелово моторно гориво, газ пропан бутан за зареждане на моторните превозни средства (МПС) собственост и ползвани от община Трън, Общинско предприятие „Трънска гора“ и Домашен социален патронаж гр. Трън

Име на файла

Архивирана документация

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg