+ A | - a | Нулиране
Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Общо 60 бр, в т.ч.:

Изборни длъжности и органи по чл.19 от ЗА и техните заместници:

КМЕТ НА ОБЩИНА - 1

ЗАМЕСТНИК КМЕТ - 2

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - 15

Общо: 18бр.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обща численост - 42бр.

в т.ч.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на Община - 1

Служител "Управление при кризи и ОМП" -1

Общо: 2 (4,76%)

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансови дейности и административно-правно обслужване" - 14бр.

Общо Обща администрация - 14 (33,33%)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика" - 26бр.

Общо Специализирана администрация - 26 (61,91%)

Местни дейности 71бр.:

Исторически музей - 5бр.

Обреди - 4бр.

Домашен социален патронаж - 9бр.

Благоустрояване и комунално стопанство - 34р.

ОП "Трънска гора" - 19бр.

Общата численост и структурата на общинска администрация Трън е утвърдена от Общински съвет Трън с Решение №2/28.01.2021г.

Виж органиграмата
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg