+ A | - a | Нулиране
Наредби и правилници на ОбС

Актуализирани наредби - 2023г

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, публикувано на 31.03.2023г======================================================================

Актуализирани наредби,програми и правилници на ОбС - 2021г

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ


======================================================================

Актуализирани наредби - 2020г

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

======================================================================

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън, приета с Решение № 4/31.01.2019г, изменена и допълнена с Решение №50/25.06.2020г на ОбС Трън.

======================================================================

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Трън 2020г.-2022г.

======================================================================

Програма за управление на община Трън за мандат 2019-2023 година

Приети нови наредби - 2019

Наредба за управление на горски територии – собственост на Община Трън(дата на публикуване-20.12.2019г.)

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трън(дата на публикуване-20.12.2019г.)

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Трън(дата на публикуване-13.05.2019г.)

Наредба №1 за обществения ред на територията на община Трън

Наредба за управление на общинските пътища (дата на публикуване-18.03.2019г.)

Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи (дата на публикуване-18.03.2019г.)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (дата на публикуване-18.03.2019г.)

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ (дата на публикуване-18.02.2019г.)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Трън (дата на публикуване-18.02.2019г.)


Актуализирани наредби - 2018

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Актуализирани наредби - 2017

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Актуализирани наредби - 2016

Наредба НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Наредба ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Н А Р Е Д Б А ЗА РАЗПОЛАГАНЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Актуализирани наредби - 2015

Наредби

Наредба НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Наредба ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Наредба за за управление на отпадъците на територията на община Трън

НАРЕДБА №1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

Наредба за управление на общинските пътища

Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото

Наредба за общинския бюджет

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

Н А Р Е Д Б А ЗА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Наредба за общинските пътища

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН, КАКТО И ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ УСЛУГИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ТРЪН ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 ОТ ЗИД НА ЗУТ

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Н А Р Е Д Б А ЗА РАЗПОЛАГАНЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2007-2011

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА ТРЪН

Н А Р Е Д Б А за реда за управление на горските територии собственост на Община Трън

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg