+ A | - a | Нулиране
23.09.2021г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на отчета по бюджета и извънбюджетните сметки на Община Трън за 2020 г.ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВРЕМЕТО от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Обособяване на две нови приемни, едната в с.Бусинци, а другата в с.Долна Мелна общ.Трън на Полицейски инспектори „Териториална полиция“ при Районно управление МВР гр.Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Ползването на училищен автобус от деца и ученици от СУ,, Гео Милев“ гр. Трън и посещаващи ДГ,, Ален мак“ гр.Трън през учебната 2021/2022 г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бойчо Харалампиев- Председател на Общински съвет Трън
ОТНОСНО:Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Перник.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и одобряване на продажната им цена.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Прeкратяване на съсобственост в УПИ II-67 в кв.12 по рег.план на с.Врабча.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разрешение за изменение на подробен устройствен план на с. Бусинци в териториалния обхват на УПИI-157, УПИII-158, УПИ III-159, кв.18 и улица с осови точки 69 и 70.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Одобряване на ПУП-Парцеларен план и устройствена схема за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ №1066 на път II-63, с.Слишовци, общ. Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.Вх.№162.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.Вх.№160.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg