+ A | - a | Нулиране
04.08.2021г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Трън за периода 2021-2023г.
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА - Проект!
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2031 Трън.
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ТРЪН 2021-2031 г. - Проект!
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Извършване на вътрешно компесирани промени по Бюджета на Община Трън за 2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разрешение за приемане на деца над определения норматив в групите в ДГ,,Ален мак“ гр.Трън през учебната 2021/2022г. на основание чл.57а, (2) от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 годишна възраст.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Отдаване под наем на общински имот, представляващ земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - нива в землището на с. Ярловци, община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за предоставяне под наем на терен , находящ се в гр.Трън, кв.“Мурговица“ за поставяне на преместваем обект – Търговски павилион с обща площ от 44 кв.м.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Банкя и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бохова и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Лева река и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Даване на съгласие за промяна на ПУП - План за регулация на с.Рани луг, кв.32 в частта на УПИ VI и УПИ VII, с което се премахва дворищнорегулационната линия между съседните УПИ VI и УПИ VII, кв.32, като двата урегулирани поземлени имота се обединяват в един нов УПИ с номер VI, кв.32.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg