+ A | - a | Нулиране
15.04.2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №5/31.01.2019г на Общински съвет Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Изразходване на финансови средства по чл.64, ал.1 от Закона за управление но отпадъците за инвестиции, определени в чл. 24, ал. 1, т. 7 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. За реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за нуждите на Община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021Г.
МОТИВИ към проект на Общинска програма за закрила на детето в община Трън за 2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Програма за развитие на младежта в община Трън /2021 г.-2030г./.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА /2021г. -2030г./
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Спортен календар за 2021г.
СПОРТЕН КАЛЕНДАР - ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Наименование на улица в гр.Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на горски територии, собственост на община Трън в специален статут „Гори във фаза на старост“
ОБЩИНА ТРЪН ОП Трънска гора ГСП (2012)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор №73273.550.12 по кадастралната карта на гр.Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Лева река и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII в кв.28 по плана на село Горна Мелна и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ самостоятелен обект с функционално предназначение : За търговска дейност с площ от 122кв.м. , находящ се в гр. Трън, ул.“П.Д Петков“ .
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Допълване на списъка по Решение №17/28.01.2021 г. на ОбС Трън за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg