+ A | - a | Нулиране
18.02.2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бойчо Харалампиев- Председател на Общински съвет Трън
ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД-Перник.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2020год. и Отчет за изразходваните финансови средства.
ОТЧЕТ за изпълнение дейността на читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ по приетата програма за 2020 година
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 1895" гр.ТРЪН
Относно: Изразходваните финансови средства от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГЮРГА ПИНДЖУРОВА 1895" гр.ТРЪН ОТЧЕТ
Относно: Изразходваните финансови средства от 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2122,от км.2+850 до км.2+970, гр.Трън-с.Банкя, общ.Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Одитен доклад № 0400311120 на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Трън за 2019г
(изх.№ 07-02-69/01.02.2021г).
Одитен доклад № 0400311120 на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Трън за 2019г
(изх.№ 07-02-69/01.02.2021г).
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОТ ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО:Приемане на бюджета на Община Трън за 2021г.
Р Е Ш Е Н И Е
ОТНОСНО:Приемане на бюджета на Община Трън за 2021г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Изразходване на възстановени средства на Община Трън,
представляващи отчисления, внасяни по реда на чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот, представляващ земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот №73273.550.511 по кадастралната карта на гр.Трън.


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?55

2009-2021 Tran.bg