+ A | - a | Нулиране
26.11.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Разрешаване за ползване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I за озеленяване кв. 15 по ПУП на с. Банкя, община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-33, кв.7 по ПУП на с.Главановци, общ. Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за автобусни линии от Републиканската транспортна схема , Областната транспортна схема и от Общинската транспортна схема
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Обявяване на открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината /ВИП, техн.просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за отдаване на ползването в тях за периода 2021-2022г. в горски територии, собственост на община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Приемане на годишен план и обема на ползване от горските територи, общинска собственост за 2021г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Преиздаване на запис на заповед от община Трън в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по проект ИСУН № BG05M9OP001-2.004-0065 – С03 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детска развитие“ по процедурата BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за предоставяне под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляващ помещение, находящо се на втори етаж на административната сграда в с.Лева река, Община Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:възлагането на маршрутните разписания по Перник – Трън и Трън- Перник от Община Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Милена Алексиева Миланова- Председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели
ОТНОСНО:Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бойчо Левчов Харалампиев – Председател на ОбС Трън
ОТНОСНО:Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Перник
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имоти – частна общинска собственост, представляващ сгради с №67458.40.147.1 и №67458.40.147.2 по кадастралната карта на с.Слишовци.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg