+ A | - a | Нулиране
15.10.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Одобряване изменение на УПИ VII“За шивашки цех“ УПИ VIII „За дърводелски цех“ , УПИ VIII-955 “Кино“, УПИ II-398,399, УПИ IX-397, УПИ VI-1061, кв.47, част от улица при осова точка 68в от ПУП на гр.Трън в съответствие с ПИ 73273.550.1190 от КККР на гр.Трън, както и план за застрояване на новообразуван УПИ VII-1190 “За складова и производствена дейност и трафопост“.Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪНДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №29 в жилищен блок №5, ет.5 в кв.“Мурговица“ гр.Трън и одобряване на продажната му цена.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Трън.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg