+ A | - a | Нулиране
30.09.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветков - Кмет на община Трън
ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 87566.120.145/по скица-проект 87566.120.183/ и ПИ 87566.120.43/по скица-проект 87566.120.185/ от КККР, с.Ярловци и изменение на улична регулация от о.т. 130 до о.т.131 при което се обособяват проектни ПИ87566.120.184, 87566.120.186, 87566.120.187, 87566.120.188, 87566.120.189 по КККР, с.Ярловци, общ.Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на община Трън
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ XII за магазин, кв.28 по ПУП на с.Горна Мелна, общ. Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на община Трън
ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за ПИ с идент.02645.52.10 и 02645.49.27 от КККР,с.Банкя,общ.Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.Докладна записка от Бойчо Левчов Харалампиев – Председател на ОбС Трън
ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова –Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Ползването на училищен автобус от деца и ученици от СУ,, Гео Милев“ гр Трън и посещаващи ДГ,, Ален мак“ гр.Трън през учебната 2020/2021 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Приемане на отчета по бюджета и извънбюджетните сметки на Община Трън за 2019г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостОБЩИНА ТРЪН ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВРЕМЕТО от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова – Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в УПИ XI-59 в кв.9 по рег.план на с.БанкяДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот №73273.550.1063 по кадастралната карта на гр.Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот №73273.552.11 по кадастралната карта на гр.Трън.


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg