+ A | - a | Нулиране
Инвестиционни проекти
BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по “Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Прессъобщение 24.02.2021 г.

Укрепване на свлачище на път гр. Трън – с. Банкя (IV 63 062 – PER 2155) от км. 2+850 до км. 2+970, община Трън

BG06RDNP001-7.001-0091 "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън" по ПРСР 2014-2020

INEA/CEF/WiFiEU/2-2019/01791-021464 Договор за изграждане на свободни WiFi зони в гр.Трън и селата Главановци и Зелениград /WiFi4EU втора покана2019 г/

ДБФП №14/321/01351 от 27.11.2012г „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги” по ПРСР 2007-2013

ДБФП №14/321/01310 от 27.11.2012г.„Повишаване качеството на живот на населението на Община Трън чрез инвестиции в центрове за спорт” по ПРСР 2007-2013

ДБФП №14/322/00830 от 27.11.2012г.„Рехабилитация, рекострукция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън”по ПРСР 2007-2013

ДБФП №14/313/00055 от 06.07.2012 г."Насърчаване на туристическите дейности в Община Трън – Приключенски център Трън" по ПРСР 2007-2013

ВG161PO001/4.1-03/2010/052 Община Трън: с отговорност към бъдещето. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ „Гео Милев” – гр. Трън

ВG161PO001-4.1-04/2010/037„Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ. Трън”

Проект „Красива България” РД-09-33/ 11.03.2013г. Извършване на СМР и СРР с цел реконструкция и преустройство на първи етаж от съществуваща сграда (бивш Дом за деца) за разкриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания, гр. Трън, община Трън

НДЕФ НСЗИ 007/08.03.2012г Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Народно читалище „Г. Пинджурова” – 1895г., гр. Трън


  • Проект "Constructing of Recreation park, Tourist Information Center, renovation of an existing eco-trail route, an information infrastructure that will serve the needs of the Tourist Information Center": Представяне на проекта...


  • ПроектReconstruction of the local road in Accordance with sustainable development - ROAD "Реконструкция на местен път в съответствие с устойчиво развитие" Представяне

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tic-tran.com/

2009-2021 Tran.bg