+ A | - a | Нулиране
четвъртък 18 юни 2015
Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища - Кошутица 1509

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА

СТОЯЩА МАРКИРАНА НА КОРЕН ДЪРВЕСИНА

В РАЙОНА НА ОБЩИНА ТРЪН

Кошутица 1509

СЪДЪРЖАНИЕ :

 

Свали документите по търга

1. Решение № 176/27.11.2014г. на Общински съвет гр. Трън;

Решение № 176/27.11.2014г

2. Копие от Заповед за откриване на процедурата;

Копие от Заповед за откриване на процедурата

3. Списък на документите - Приложение №1;

Приложение №1;

4. Условия за участие в търг с явно наддаване;

Условия за участие в търг с явно наддаване

5. Заявление по образец - Приложение № 2;

Заявление по образец - Приложение № 2

6. Административни сведения за участника по образец - Приложение № 3;

Приложение № 3

7. Декларация за участие на подизпълнители по образец - Приложение № 4;

Приложение № 4

8. Проекто договор;

Проекто договор

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. „а” - „ж” от НУРВИДГТДОСПДНГП по образец - Приложение № 5;

Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58 - Приложение № 5

10. Декаларация относно провеждане на търг за предоставяне на сечище - Приложение № 6;

Приложение № 6

11. Карнет-описи, сортиментни ведомости, технологичен план на всички имоти, образуващи отделните обекти;

12. Начална цена на всички имоти, включени в обекта;

Начална цена на всички имоти

13.Копие от обявлението на търга в електронната страница на възложителя;

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg