+ A | - a | Нулиране
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-499/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ I-128, кв.28 по ПУП на с.Лялинци, общ.Трън, с разделянето му на два самостоятелни и УПИ I-128 и УПИVI-128 с площи от по 602.00кв.м. Одобрен е план за застрояване на новообразуваните УПИ.

Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg