+ A | - a | Нулиране
сряда 21 октомври 2020
Прессъобщение по договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 на Община Трън с партньор Община Земен
Община Трън напомня на всички заинтересовани лица на територията на общината, че изпълнява дейности по проект по Договор за БФП BG05M9OP001-2.101-0074-С01 по ОП „РЧР“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” с партньор Община Земен. Общата стойност на БФП е 89 925.00 лв., от които 76 436.25 лв. БФП от ЕС, 13 488.75 лв. Национално финансиране. От тях 50 685.00 лв. средства за Община Трън и 39 240.00 лв. средства за Община Земен. Начало на изпълнението на проекта е 16.03.2020 г., край на проекта 31.12.2020 г.
Прессъобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-548/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПР в териториалния обхват на УПИ VI-537, кв.50 по регулационния план на гр.Трън, община Трън, ПИ с идент.73273.550.944 по КККР за обособяване на два нови: УПИ VI-944 и УПИ XXII-944 по съществуваща на място ограда по имотни граници.
Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg