+ A | - a | Нулиране
вторник 20 октомври 2020
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън съобщава, че с Решение №96 от 30.09.2020г. на Общински съвет гр.Трън, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен: 1. ПУП-План за застрояване на ПИ 87566.120.145 с нов проектен номер 87566.120.183 и ПИ 87566.120.43 с нов проектен номер 87566.120.185 от КККР, с.Ярловци, общ.Трън, за вилно застрояване в зона, определена за ”Рекреационни устройствени зони за вилен отдих“ при показатели на застрояване за зона „Ов“: Н-7м., и Кинт < 0.8, Пзаст.-40%. Предвижда се свободно и в двата имота застрояване.
Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън съобщава, че с Решение №110 от 15.10.2020г. на Общински съвет гр. Трън, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено изменение на УПИ VII“За шивашки цех“, УПИ VIII „За дърводелски цех“ , УПИ VIII-955 “Кино“, УПИ II-398,399, УПИ IX-397, УПИ VI-1061, кв.47, част от улица при осова точка 68в от ПУП на гр. Трън, в съответствие с границите на ПИ 73273.550.1190 от КККР на гр. Трън, при което променените УПИ стават със следните площи: УПИ II-398,399-804.00кв.м., УПИ IX-397-351.00кв.м., УПИ VI-1061-9105.00кв.м., УПИ VII -1190 “За складова и производствена дейност и трафопост“-3441.00кв.м., УПИ VIII-955 “Кино“-1228.00кв.м.
Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-547/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ в териториалния обхват на УПИ XII-„За магазин“, кв.28 по плана на с.Горна Мелна, община Трън.
Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-546/16.10.2020г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия-укрепващи съоръжения по общински път IV клас PER 2155(II-63,Филиповци-Трън)-Банкя, km2+970, попадащи в обхвата на ПИ с идентификатор 02645.52.10 и 02645.49.27 по КККР на землище на с.Банкя, община Трън.
Обявление
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg