Общинска собственост и пазарни отношения

N Наименование на услугата . Такса Срок
  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ      
1 Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог /02-ОС-02/    
2 Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове /02-ОС-03/    
3 Приемане на документи за продажба на общинско жилище /02-ОС-17/    
4 Издаване на удостоверение относно собствеността на общински недвижими имоти /02-ОС-18/    
5 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост /02-ОС-20/    
6 Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот /02-ОС-21/    
7 Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен общински имот /02-ОС-22/    
8 Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди /02-ОС-23/    
9 Приемане на документи за прекратяване  на съсобственост с общината върху недвижим имот /02-ОС-24/    
10 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост /02-ОС-25/    
11 Установяване на жилищни нужди /02-ОС-26/    
12 Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове /02-ОС-28/    
13 Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост /02-ОС-30/    
14 Приемане на документи за настаняване в общинско жилище /02-ОС-37/    
15 Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост /02-ОС-38/    
16 Справка по актовите книги за общински имоти /02-ОС-41/    
17 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост /02-ОС-47/    
18 Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост /02-ОС-49/    
19 Учредяване право на надстрояване и пристрояване /02-ОС-50/    
20 Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж /02-ОС-51/    
21 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси /09-ССЕ-01/    
22 Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър /09-ССЕ-07/    
23 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите /09-ССЕ-10/    
24 Регистрация на пчелни семейства /09-ССЕ-11/    
25 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд /09-ССЕ-12/    
26 Регистрация на домашни кучета /09-ССЕ-14/    
27 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи /09-ССЕ-17/    
28 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси /09-ССЕ-18/    
29 Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци /09-ССЕ-19/    
  ЗЕЛЕНА СИСТЕМА      
30 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност /10-ЗС-01/    
31 Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктури, обекти и др. /10-ЗС-02/    
32 Издаване на разрешение за преместване на растителност /10-ЗС-05/    
33 Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране /10-ЗС-03/    
34 Издаване на позволително за транспортиране на дървесина /10-ЗС-04/    
  ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ      
35 Приемане и обработване на искания,  молби и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01а/    
36 Приемане и обработване на искания,  молби и жалби свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в  и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01б/    
37 Приемане и обработване на искания,  молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани,с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01в/    
38 Приемане и обработване на искания,  молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани върху застроени земи от горския фонд /11-ЗП-01г/    
39 Приемане на искания, молби и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в  и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01д/    
40 Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица /11-ЗП-02/    
  ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ      
41 Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия /12-ТТТ-01/    
42 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници /12-ТТТ-02/    
43 Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз /12-ТТТ-04/    
44 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства /12-ТТТ-06/    
45 Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали /12-ТТТ-07/    
46 Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект /12-ТТТ-08/    
47 Прекратяване на разрешения за търговия с тютюневи изделия /12-ТТТ-13/    
48 Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки /12-ТТТ-17/    
49 Категоризация на заведения за хранене и развлечение /12-ТТТ-17а/    
50 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване /12-ТТТ-17б/    
51 Издаване на позволително за събиране на лечебни растения от общински земи, гори, води и водни обекти    
52 Издаване на  удостоверение за удължено работно време