Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Гише №Х

Работно време от А до Бч. Тел: хххх/хххх  - вътрешен ххх.

N Наименование на услугата . Такса Срок
  ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ  И АКТОСЪСТАВЯНЕ      
 1  Издаване на удостоверение за раждане – оригинал /01-ГР-01/    
 2  Издаване на удостоверение за раждане- дубликат /01-ГР-02/    
 3  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал /01-ГР-03/    
 4  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат /01-ГР-04/    
 5  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път /01-ГР-05/    
 6  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път /01-ГР-06/    
 7  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /01-ГР-07/    
 8  Издаване на удостоверение за наследници  /01-ГР-08/    
 9  Издаване на удостоверение за семейно положение /01-ГР-09/    
 10  Издаване на удостоверение за родствени връзки /01-ГР-10/    
 11  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /01-ГР-10а/    
 12  Издаване на удостоверение за идентичност на  имената на едно лице /01-ГР-11/    
 13  Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак  с чужденец в чужбина /01-ГР-12/    
14 Издаване на удостоверение за семейно положение за  сключване на граждански брак с чужденец в Република България /01-ГР-13/    
15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес /01-ГР-14/    
16 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес /01-ГР-15/    
17 Заверка на удостоверение за постоянен адрес /01-ГР-16/    
18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес /01-ГР-17/    
19 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес /01-ГР-18/    
20 Заверка на удостоверение за настоящ адрес /01-ГР-19/    
21  Припознаване на дете /01-ГР-20/    
22 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина /01-ГР-21/    
23 Възстановяване и промяна на име /01-ГР-23/    
24 Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние /01-ГР-24/    
25 Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние /01-ГР-25/    
26 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина /01-ГР-26/    
27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без  гражданство /01-ГР-27/    
28 Установяване на наличие на българско гражданство /01-ГР-28/    
29 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции /01-ГР-29/    
30 Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация /01-ГР-30/    
31 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” /01-ГР-31/    
32 Присвояване на ЕГН /01-ГР-32/    
33 Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес /01-ГР-34/    
34 Промяна на ЕГН на български гражданин /01-ГР-35/    
  ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ      
35 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган /07-ПА-02/    
  ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ      
36 Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка /08-ОИ-01/    
37 Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ /08-ОИ-01а/