Постоянни комисии към Общински съвет

Съгласно Р.№9/01.12.2011г на ОбС Трън

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна уредба

Председател: Соня Стефанова Миланова

Членове: Николай Иванов Манчев и Олег Тодоров Тодоров

 2. Комисия по здравеопазване, социални дейности и социална политика

Председател: Даринка Илиева Борисова

Членове: Сашка Илчева Иванова и Павел Григоров Нонев

3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, благоустрояване, комунални дейности, обществен ред и бедствия и аварии

Председател: Николай Иванов Манчев

Членове: Румяна Стоянова Младенова и Харалампи Петров Харалампиев

4. Комисия по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, младежта, спорта и туризма

Председател: Румяна Викторова Лилова

Членове: Соня Стефанова Миланова и Кирил Садков Драгомиров

5. Комисия по околна среда, общински гори и земи

Председател: Румяна Стоянова Младенова

Членове: Даринка Илиева Борисова и Харалампи Петров Харалампиев

6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Румяна Викторова Лилова

Членове: Сашка Илчева Иванова и Олег Тодоров Тодоров