Структура

 СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

 

Общо 45бр, в т.ч.:

Изборни длъжности и органи по чл.19 от ЗА и техните заместници:

КМЕТ НА ОБЩИНА - 1

ЗАМЕСТНИК КМЕТ - 1

КМЕТ НА КМЕТСТВО - 2

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - 13

Общо:  17бр.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обща численост - 28бр,

в т.ч. Ръководни длъжности - 4бр.(14,29%)

 

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на Община - 1

Служител "Управление при кризи и ОМП" -1

Общо: 2 (7,14%)

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансови дейности и административно-правно обслужване" - 9бр.

Общо Обща администрация - 9 (32,14%)

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика" - 17бр.

Общо Специализирана администрация - 17 (60,71%)

 

Местни дейности:

Исторически музей - 5бр.

Обреди - 4бр.

Домашен социален патронаж - 9бр.

Благоустрояване и комунално стопанство - 40бр.

Други дейности по икономиката - 10бр.

ОП "Трънска гора" - 18бр.

Служители по ПМС №66 -0бр.

 

 Общата численост и структурата на общинска администрация Трън е утвърдена от Общински съвет Трън с Решение №6/28.01.2016г.

 

Виж органиграмата