+ A | - a | Нулиране
Стратегически документи

Стратегически документи

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Трън за периода 2021-2023 г.

Годищен отчет чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ на община Трън за 2020 г.

========================================================================

Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2020-2023,приета с Решение №21 от 12.03.2020 г. на Общински съвет Трън

========================================================================

Общински план за развитие 2014-2020г

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г., приета с решение № 56/19.05.2021г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Трън през 2018 г
Решение №51/28.03.2019г на Общински съвет Трън за одобряване на годишния доклад.

Междинна оценка на Общински план за развитие приета с Решение №160/21.12.2017 г.

========================================================================

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2020-2023 Трън

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 г.

Годищен отчет чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ на община Трън за 2019 г.

Годищен отчет за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Трън за 2019 г.

Годищен отчет чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ на община Трън за 2018 г.

Годищен отчет чл. 12 и чл. 63 ЗЕЕ на община Трън за 2017 г.

========================================================================

Стратегия за управление на общинската собственост

Общинска програма за управление на отпадъците

Програма за управление на дейностите по отпадъците

Програма за развитие на туризма в община Трън за периода 2008-2011

Програма за управление на община Трън

Програма за управление и разпродажба на общинска собственост

Програмата за опазване на околната среда на община Трън

Програма за овладяването на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Трън

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2010 г.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?53

2009-2021 Tran.bg