Местни данъци и такси

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Сградата на улица "Мосаловска" 2 етаж 2
Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел: 077333238

Електронна поща на Местни данъци и такси в община Трън: mdt_tran@abv.bg

==============================================================================

Калкулатор за данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

==============================================================================

Плащане на данъци към община Трън може да се извършва и чрез

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка ДСК ЕАД клон Трън
Банкова сметка: IBAN BG16STSA93008400474700
BIC STSABGSF
Вид плащане:
За Данък НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 442100
За Такса БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - 442400
За Данък МПС - 442300
За Данък ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО - 442500

N Наименование на услугата Такса Срок
1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство /14-МДТ-01/
2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя и горски фонд *
3 Издаване на удостоверение за удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси /14-МДТ-02/ *
4 Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство /14-МДТ-03/ *
5 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства /14-МДТ-06/ *
6 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината /14-МДТ-07/
7 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия /14-МДТ-08/
8 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата /14-МДТ-10/
9 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства /14-МДТ-11/
10 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил /14-МДТ-12/
11 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили /14-МДТ-12а/
12 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък /14-МДТ-12г/
13 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък /14-МДТ-12д/
14 Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци /14-МДТ-13/
15 Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им /14-МДТ-14/
16 Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци /14-МДТ-16/*
17 Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство /14-МДТ-17/*
18 Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация /14-МДТ-18/*
19 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси /14-МДТ-19/
20 Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции /14-МДТ-20/
21 Информация и справки по заявки на предприятия /14-МДТ-21/
22 Заверяване на молба-декларация за обстоятелствена проверка
23 Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 %, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg