Общинска собственост и пазарни отношения

Деловодство - за подаване на заявления

Стая №2 "Общшнска собственост" Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 104

N Наименование на услугата . Такса Срок
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1 Издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог /02-ОС-02/
2 Приемане и обработка на документи за изплащане левова компенсация на титулярите на жилищно-спестовни влогове /02-ОС-03/
3 Приемане на документи за продажба на общинско жилище /02-ОС-17/
4 Издаване на удостоверение относно собствеността на общински недвижими имоти /02-ОС-18/
5 Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост /02-ОС-20/
6 Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот /02-ОС-21/
7 Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот /02-ОС-22/
8 Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди /02-ОС-23/
9 Приемане на документи за прекратяване на съсобственост с общината върху недвижим имот /02-ОС-24/
10 Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост /02-ОС-25/
11 Установяване на жилищни нужди /02-ОС-26/
12 Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спестовни влогове /02-ОС-28/
13 Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост /02-ОС-30/
14 Приемане на документи за настаняване в общинско жилище /02-ОС-37/
15 Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост /02-ОС-38/
16 Справка по актовите книги за общински имоти /02-ОС-41/
17 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост /02-ОС-47/
18 Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост /02-ОС-49/
19 Учредяване право на надстрояване и пристрояване /02-ОС-50/
20 Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж /02-ОС-51/
21 Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси /09-ССЕ-01/
22 Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър /09-ССЕ-07/
23 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите /09-ССЕ-10/
24 Регистрация на пчелни семейства /09-ССЕ-11/
25 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд /09-ССЕ-12/
26 Регистрация на домашни кучета /09-ССЕ-14/
27 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи /09-ССЕ-17/
28 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси /09-ССЕ-18/
29 Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци /09-ССЕ-19/
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
30 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност /10-ЗС-01/
31 Съгласуване на проекти по озеленяване, инфраструктури, обекти и др. /10-ЗС-02/
32 Издаване на разрешение за преместване на растителност /10-ЗС-05/
33 Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране /10-ЗС-03/
34 Издаване на позволително за транспортиране на дървесина /10-ЗС-04/
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
35 Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01а/
36 Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01б/
37 Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани,с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01в/
38 Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани върху застроени земи от горския фонд /11-ЗП-01г/
39 Приемане на искания, молби и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ /11-ЗП-01д/
40 Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица /11-ЗП-02/
ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ
41 Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия /12-ТТТ-01/
42 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници /12-ТТТ-02/
43 Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз /12-ТТТ-04/
44 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства /12-ТТТ-06/
45 Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали /12-ТТТ-07/
46 Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект /12-ТТТ-08/
47 Прекратяване на разрешения за търговия с тютюневи изделия /12-ТТТ-13/
48 Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки /12-ТТТ-17/
49 Категоризация на заведения за хранене и развлечение /12-ТТТ-17а/
50 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване /12-ТТТ-17б/
51 Издаване на позволително за събиране на лечебни растения от общински земи, гори, води и водни обекти
52 Издаване на удостоверение за удължено работно време

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg