Услуги по устройство на територията и строителство

Деловодство - Гише №1 за подаване на заявления

Стая №18 "Устройство на територията" Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 120

N Наименование на услугата . Такса Срок
РЕКЛАМА
1 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи /03-Р-01/
2 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони /03-Р-02/
3 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение /03-Р-03/
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
4 Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план /04-УТ-01/
5 Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план /04-УТ-02/
6 Издаване на виза за проектиране /04-УТ-06/
7 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /04-УТ-07/
8 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища /04-УТ-07а/
9 Издаване на удостоверение за съгласие за намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници /04-УТ-08/
10 Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /04-УТ-09/
11 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория /04-УТ-10/
12 Съгласуване на идеен инвестиционен проект /04-УТ-10а/
13 Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж /04-УТ-11/
14 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет /04-УТ-12/
15 Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект /04-УТ-13/
16 Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура/04-УТ-17/
17 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти /04-УТ-18/
17 Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план /04-УТ-19/
19 Издаване на разрешение за строеж /04-УТ-21/
20 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка /04-УТ-22/
21 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура /04-УТ-23/
22 Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път /04-УТ-23а/
23 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти /04-УТ-24/
24 Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане /04-УТ-27/
25 Издаване на удостоверения за доброволна делба /04-УТ-28/
26 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /04-УТ-31/
27 Приемане и заверяване на екзекутивна документация /04-УТ-32/
28 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти /04-УТ-34/
29 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване /04-УТ-35/
30 Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението /04-УТ-38/
31 Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право /04-УТ-39/
32 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /04-УТ-40/
33 Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна инициатива /04-УТ-40а/
34 Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /04-УТ-40б/
35 Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда /04-УТ-40в/
КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО
36 Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология” /05-КС-03/
КАДАСТЪР
37 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца /06-КАД-01/
38 Издаване на скица за недвижим имот /06-КАД-02/
39 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство /06-КАД-03/
40 Изготвяне на копия от кадастрален план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/ /06-КАД-05/
41 Изготвяне на копие от реперен карнет /06-КАД-07/
42 Изготвяне на копия от кадастрален план посредством контактно копиране /06-КАД-08/
43 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /06-КАД-09/
44 Извадка от цифров кадастрален план /06-КАД-10/
45 Съгласуване на скица с подземен кадастър /06-КАД-11/
46 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план /06-КАД-12/
47 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ /06-КАД-13/
48 Съгласуване на доброволна делба /06-КАД-14/
ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
49 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места /11-ЗП-03/
50 Приемане и обработване на преписки на физически и юридически лица за изключване на гори и земи от горския фонд и включването им в урбанизирани територии - /11-ЗП-05/
ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ
51 Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности /12-ТТТ-14/
52 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и търговски връзки към него /12-ТТТ-20/
53 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и търговски връзки към него /12-ТТТ-21/
ТРАНСПОРТ
54 Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии /13-ТР-04/
55 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица /13-ТР-05/
56 Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти /13-ТР-06/
57 Изготвянe нa схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди "служебен абонамент" и разрешение за ползването им по искане на физически и юридически лица /13-ТР-08/
58 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя /13-ТР-14/
59 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя /13-ТР-15/
60 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране/2012/ УИАУ-2012

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg