Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Деловодство - Гише №1 за подаване на заявления

Работно време от 8:30 до 17:00 ч. Тел.:07731/9616 - вътрешен 113

Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Гише №Х

Работно време от А до Бч. Тел: хххх/хххх - вътрешен ххх.

N Наименование на услугата . Такса Срок
ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ
1 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал /01-ГР-01/
2 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат /01-ГР-02/
3 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал /01-ГР-03/
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат /01-ГР-04/
5 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път /01-ГР-05/
6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път /01-ГР-06/
7 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /01-ГР-07/
8 Издаване на удостоверение за наследници /01-ГР-08/
9 Издаване на удостоверение за семейно положение /01-ГР-09/
10 Издаване на удостоверение за родствени връзки /01-ГР-10/
11 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /01-ГР-10а/
12 Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице /01-ГР-11/
13 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина /01-ГР-12/
14 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България /01-ГР-13/
15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес /01-ГР-14/
16 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес /01-ГР-15/
17 Заверка на удостоверение за постоянен адрес /01-ГР-16/
18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес /01-ГР-17/
19 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес /01-ГР-18/
20 Заверка на удостоверение за настоящ адрес /01-ГР-19/
21 Припознаване на дете /01-ГР-20/
22 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина /01-ГР-21/
23 Възстановяване и промяна на име /01-ГР-23/
24 Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние /01-ГР-24/
25 Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние /01-ГР-25/
26 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина /01-ГР-26/
27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство /01-ГР-27/
28 Установяване на наличие на българско гражданство /01-ГР-28/
29 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции /01-ГР-29/
30 Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация /01-ГР-30/
31 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” /01-ГР-31/
32 Присвояване на ЕГН /01-ГР-32/
33 Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес /01-ГР-34/
34 Промяна на ЕГН на български гражданин /01-ГР-35/
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
35 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган /07-ПА-02/
ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
36 Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка /08-ОИ-01/
37 Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ /08-ОИ-01а/


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg