+ A | - a | Нулиране
Процедури по ЗОП 2016 г.

Код: 00147-2016-0024 Публикувано: 28-11-2016 17:05

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в община Трън и звената на бюджетна издръжка, за 2017г., чрез използване на карти за безналично плащане по три обособени позиции“.

Документация:

Решение от 28.11.2016 г.

Обявление от 28.11.2016 г.

Указания 28.11.2016 г.

Техническа спецификация 28.11.2016 г.

Образци от 28.11.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 12.01.2016 г.

Архивирана документация по поръчката

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Код: 00147-2016-0023 Публикувано: 28-11-2016 16:35

Наименованието на поръчката:

Публично състезание „Доставка на гориво за отопление за нуждите на учреждения на бюджетна издръжка (СОУ „Гео Милев“ и ОДЗ „Ален мак“) разположени на територията на гр. Трън за отоплителен сезон 2017г.“

Документация:

Решение от 28.11.2016 г.

Обявление от 28.11.2016 г.

Указания 28.11.2016 г.

Техническа спецификация 28.11.2016 г.

Критерий за възлагане от 28.11.2016 г.

Образци от 28.11.2016 г.

Разяснение от 16.12.2016 г.

Решение за прекратяване от 13.01.2017 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Код: 00147-2016-0022 Публикувано: 14-11-2016 16:00

Наименованието на поръчката:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2017 година.”

Документация:

Решение от 14.11.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 14.11.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 14.11.2016 г.

Техническа спецификация от 14.11.2016 г.

Образци на документи за участие от 14.11.2016 г.

Протокол 1 от 14.12.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 22.12.2016 г.

Протокол 2 от 22.12.2016 г.

Протокол 3 от 28.12.2016 г.

Решение за класиране от 28.12.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Код: 00147-2016-0021 Публикувано: 14-11-2016 14:14

Наименованието на поръчката:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране - (употребяван)

Документация:

Решение от 14.11.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 14.11.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 14.11.2016 г.

Техническа спецификация от 14.11.2016 г.

Образци на документи за участие от 14.11.2016 г.

Решение за прекратяване от 12.12.2016 г. на поръчката

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Код: 00147-2016-0020 Публикувано: 26-10-2016 16:55

Наименованието на поръчката:

Открита процедура Изготвяне комплексна инвестиционна инициатива за Технически проект за довеждащ водопровод за гр. Трън с разработване на Подробен Устройствен План - (ПУП) – Парцеларен план

Документация:

Решение от 24.10.2016 г.

Обявление от 24.10.2016 г./публикувано на 26.10.2016 г./

Указания 26.10.2016 г.

Техническо задание 26.10.2016 г.

Методика 26.10.2016 г.

Проект на договор 26.10.2016 г.

Образци от 26.10.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

Линк към Приложение на Официален вестник на ЕС:

Връзка към Приложение на Официален вестник на ЕС

==============================================================================

Код: Публикувано: 19-09-2016 17:25

Наименованието на поръчката:

„Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Трън“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Документация:

Покана от 19.09.2016 г.

Техническа документация от 19.09.2016 г.

Технически спецификации от 19.09.2016 г.

==============================================================================

Код: Публикувано: 16-09-2016 14:48

Наименованието на поръчката:

„Покана за пазарни консултации във връзка с предстоящо кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Община Трън с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“ по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони""

Документация:

Покана от 16.09.2016 г.

Обяснителна записка от 16.09.2016 г.

Техническа документация от 16.09.2016 г.

Техническа спецификация и КС от 16.09.2016 г.

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 11-08-2016 14:50

00147-2016-0019

„Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на тенис-корт в УПИ І кв.29 по ПУП на гр. Трън“.”

Име на файла

Решение от 11.08.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 11.08.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 11.08.2016 г.

Методика от 11.08.2016г.

Техническа спецификация от 11.08.2016 г.

КСС от 11.08.2016 г.

Чертежи

Образци на документи за участие от 11.08.2016 г.

Проект на договор

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 17.09.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 09-08-2016 12:24

00147-2016-0018

„Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Трън“.”

Име на файла

Решение от 09.08.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 09.08.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 09.08.2016 г.

Техническа спецификация от 09.08.2016 г.

Образци на документи за участие от 09.08.2016 г.

Проект на договор

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 27-07-2016 16:37

00147-2016-0017

„Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ № 4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.”

Име на файла

Решение от 27.07.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 27.07.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 27.07.2016 г.

Техническа спецификация от 27.07.2016 г.

Образци на документи за участие от 27.07.2016 г.

Проект на договор

Протокол 1 от 19.09.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 18-07-2016 16:40

00147-2016-0016

„Публично състезание с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Трън за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07-„Осн. услуги и обновяване на селата в селските райони”, под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създ., подобр. или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, вкл. инвестиции в енергия от възоб. източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020г. с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Трън””

Име на файла

Решение от 18.07.2016 г.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) от 18.07.2016 г.

Указания за подготовка на офертата от 18.07.2016 г.

Методика за определяне на комплексна оценка от 18.07.2016 г.

Техническа спецификация от 18.07.2016 г.

Образци на документи за участие от 18.07.2016 г.

Проект на договор

Протокол 1 от 23.08.2016 г.

Съобщение от 08.09.2016 г.

Протокол 2 от 12.09.2016 г.

Протокол 3 от 12.09.2016 г.

Решение за класиране от 12.09.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.

===================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 14-04-2016 16:40

ЗОП 00147-2016-0015

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Име на файла

Важно!!! Решение за прекратяване от 16.05.2016 г.

Решение

Обявление

Допустими референтни стойности

Документация

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 14-04-2016 14:01

ЗОП 00147-2016-0014

„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.”

Име на файла

Решение

Обявление

Проект-договор

Условия за участие

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 25.07.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 02.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 14-04-2016 13:50

ЗОП 00147-2016-0013

„Основен ремонт на стъпаловидни улици в участъците от О.Т. 43-74 и О.Т. 76-14 по ПУП на гр.Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 23.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 13-04-2016 17:38

ЗОП 00147-2016-0012

„Изграждане на ограда на СОУ „Гео Милев", гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Ограда профил

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 23.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 13-04-2016 16:08

ЗОП 00147-2016-0011

„Изграждане на кът за отдих в УПИ ІV-731, кв.7 по ПУП на гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 22.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 13-04-2016 12:15

ЗОП 00147-2016-0010

„Изграждане на пешеходна алея и озеленяване кв."Баринци" - между р.Ерма и улица от ОТ 297 до ОТ 350, гр.Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г.

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 13-04-2016 11:35

ЗОП 00147-2016-0009

„Основен ремонт на мост на р. Ерма в участъка от О.Т. 200-45 (ул. Ал.Стамболийски и ул. Петко Д. Петков)”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти от 16.06.2016 г.

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 21.06.2016 г

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 12-04-2016 17:55

ЗОП 00147-2016-0008

„Изграждане на улично осветление по пешеходна алея в ПИ 150040; 532001; 532004; 532002; 532003; 000355.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

КСС

Съобщение от 06.06.2016 за отваряне на ценови оферти

Протокол №1

Протокол №2

Решение за класиране от 15.06.2016 г

Протокол №3

Информация за сключен договор от 04.08.2016 г.

Договор за изпълнение

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 12-04-2016 15:05

ЗОП 00147-2016-0007

„Ремонт на улична мрежа на територията на град Трън.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 11-04-2016 17:48

ЗОП 00147-2016-0006

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ №4, 5 и 6, в гр. Трън, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Име на файла

Решение

Обявление

Условия за участие

Заснемане- обследване

Образци

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 02.08.2016

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 11-04-2016 16:50

ЗОП 00147-2016-0005

„Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти на община Трън по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Трън за кандидатстване с проектните предложения: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Обособена позиция 2: “Предоставяне на Консултантски услуги при управлението и отчитането на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол №1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №2

Протокол №3

Решение за класиране от 27.06.2016 г.

Договор за изпълнение Обособена позиция 1

Информация за сключен договор Обособена позиция 1 от 11.08.2016 г.

Договор за изпълнение Обособена позиция 2

Информация за сключен договор Обособена позиция 2 от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 11-04-2016 11:50

ЗОП 00147-2016-0004

„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти с които община Трън ще кандидатства за финансиране по Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън”

Име на файла

Решение

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Методика

Образци

Протокол 1 на поръчката

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2 на поръчката

Протокол 3 на поръчката

Решение за класиране от 24.06.2016 г.

Договор за изпълнение

Информация за сключен договор от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 11-04-2016 10:50

ЗОП 00147-2016-0003

„Закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, Бюджетно перо 6.1 по Договор BG05M9OP001-2.002-0141-C001, Проект „В подкрепата на правото на независим живот” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”

Име на файла

Решение 726871

Обявление

Документация

Технич. спецификация

Образци

Протокол №1

Протокол №2

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол №3

Решението за класиране

Договор за изпълнение

Информация за сключен договор от 11.08.2016 г.

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

Код: ID 9052060 Публикувано: 04-04-2016 16:48

Наименованието на поръчката:

„Публична покана ID9052060 Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари."

Документация:

Публична покана

Техническа спецификация

Документация

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол №1

Линк в АОП:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052060

===================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 01-02-2016 16:50

ЗОП 00147-2016-0002

„Изработване на проект за Общ Устройствен план на Община Трън (ОУПО)”

Име на файла

Разяснение №1 от 12.02.2016

Разяснение №2 от 18.02.2016 г.

Решение

Обявление

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Образците по тръжната процедура

Планово задание и опорен план

Приложениe 5

Протокол №1

Съобщение от 01.08.2016 г. за

Протокол 2

Протокол 3

Решение от 18.08.2016 г.

Договор за изпълнение от 30.09.2016 г.

Информация за сключен договор от 13.10.2016 г.

==================================================================

Наименованието на поръчката: Публикувано: 19-01-2016 15:40

ЗОП 00147-2016-0001

„ДОСТАВКА И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ТРЪН - ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ОБЕДИНЕНИ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОДЗ "АЛЕН МАК" ГР. ТРЪН.”

Име на файла

Решение

Обявление

Образци 1 - 17

Образец 18

Документация

Техн. спецификации

Съобщение

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение от 23.02.2016 г.

Информация за подписан договор

Договор

Линк в АОП:

Връзка на ОП в АОП сайта

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

2009-2021 Tran.bg