ОУПО Трън

Публикувано на 15.06.2018 г.

Община Трън, на основание чл.23 ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до преработен проект на Общ устройствен план на община Трън, доклад за ЕО с Нетехническо резюме, Доклад за ОСВ и приложенията към тях на : http://tran.bg/ .
Материалите на хартиен носител се намират в отдел Устройство на територията на Община Трън.

  Файлове:

Окончателен проект на ОУПО Трън - 2.6 GB 24.08.2018

Окончателен проект на ОУПО Трън - 2.6 GB

Доклад за екологична оценка, вкл. приложения - 2.1 GB

Становище по екологична оценка на РИОСВ Перник публикувано на 03.08.2018 г.
Писмо на РИОСВ Перник публикувано на 24.08.2018 г.
Обобщена справка за ОУП на Община Трън публикувана на 24.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p>

Обявление от 16.02.2018 г.

Съобщение за провеждане на консултации

Предварителен проект на ОУПО - 2.5 GB

Доклад за екологична оценка на проект за ОУПО Трън - 0.75 GB

Доклад за ОСВ - 1.3 GB

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg