+ A | - a | Нулиране
ОУПО Трън
p>

Публикувано на 24.08.2018 г.:

Общ устройстве план на Община Трън, окончателен, публикуван на 24.08.2018 г.
Доклад за изпълнение на препоръките, публикуван на 24.08.2018 г.
Таблица 1приложение към доклада, публикуван на 24.08.2018 г.
Таблица 2 приложение към доклада, публикуван на 24.08.2018 г.
Писмо на РИОСВ Перник публикувано на 24.08.2018 г.
Обобщена справка за ОУП на Община Трън публикувана на 24.08.2018 г.
Карти окончателен проект:
Опорен план1.1
Опорен план1.2
Опорен план на собствеността
Топографска карта
Общ устройствен план карта1
Общ устройствен план карта2
Действащи и влезли в сила ПУП
Регионални условия и връзки
Транспортна инфраструктура
Селищна структура и обитаване
Обществено обслужване и социална инфраструктура
Транспортна схема
Инженерна инфраструктура, телекомуникации и електроснабдяване
Инженерна инфраструктура В и К
Зелена система, спорт, отдих и туризъм
Защитени зони от мрежата Натура 2000, природни местообитания и местообитания на растителни видове, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони от мрежата Натура 2000 и местообитания на видовете безгръбначни, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони от мрежата Натура 2000 и местообитания на видовете риби, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони от мрежата Натура 2000 и местообитания на видовете земноводни и влечуги, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони от мрежата Натура 2000 и местообитания на видовете бозайници без прилепи, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони от мрежата Натура 2000 и местообитания на видовете прилепи, засегнати от елементите на ОУП по Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове - фаза 1"
Защитени зони в обхвата на ЗКН
Защитени зони, защитени, нарушени и застрашени от бедствия територии
Забележка: Картите в оригинален размер на хартия и електронен носител се съхраняват в Община Трън - Устройство на територията, от където можете да ги получите на електронен носител при необходимост.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p>

Публикувано на 15.06.2018 г.

Община Трън, на основание чл.23 ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, осигурява публичен достъп до преработен проект на Общ устройствен план на община Трън, доклад за ЕО с Нетехническо резюме, Доклад за ОСВ и приложенията към тях на : http://tran.bg/ .
Материалите на хартиен носител се намират в отдел Устройство на територията на Община Трън.

  Файлове:

Окончателен проект на ОУПО Трън - 2.6 GB

Доклад за екологична оценка, вкл. приложения - 2.1 GB

Становище по екологична оценка на РИОСВ Перник публикувано на 03.08.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p>

Обявление от 16.02.2018 г.

Съобщение за провеждане на консултации

Предварителен проект на ОУПО - 2.5 GB

Доклад за екологична оценка на проект за ОУПО Трън - 0.75 GB

Доклад за ОСВ - 1.3 GB

==============================================================================

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg