Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЪН

Общо 48бр, в т.ч.:

Изборни длъжности и органи по чл.19 от ЗА и техните заместници:

КМЕТ НА ОБЩИНА - 1

ЗАМЕСТНИК КМЕТ - 2

КМЕТ НА КМЕТСТВО - 2

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ - 13

Общо: 18бр.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обща численост - 30бр.

в т.ч. Ръководни длъжности - 4бр.(13,33%)

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Секретар на Община - 1

Служител "Управление при кризи и ОМП" -1

Общо: 2 (6,67%)

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансови дейности и административно-правно обслужване" - 10бр.

Общо Обща администрация - 10 (33,33%)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика" - 18бр.

Общо Специализирана администрация - 18 (60,00%)

Местни дейности 83бр.:

Исторически музей - 5бр.

Обреди - 3бр.

Домашен социален патронаж - 9бр.

Благоустрояване и комунално стопанство - 38р.

Други дейности по икономиката - 10бр.

ОП "Трънска гора" - 18бр.

Служители по ПМС №66 -0бр.

Общата численост и структурата на общинска администрация Трън е утвърдена от Общински съвет Трън с Решение №142/09.11.2017г.

Виж органиграмата

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg