+ A | - a | Нулиране
16.06.2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Даване на съгласие за промяна на ПУП - План за регулация на с.Милославци, кв.21 в частта на УПИ XII – 211 и УПИ I-211 „За параклис“, с което се обединяват двата урегулирани поземлени имота в един УПИ I-211 „За параклис“.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Начина на предоставяне ползването от общински горски теритоиии за добив на дърва за огрев, началната цена на обектите и количеството, което могат да закупят физическите и юридически лица на територията на община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ самостоятелен обект с функционално предназначение : За склад с площ от 49 кв.м. , находящ се в гр. Трън, ул.“П.Д.Петков“, бл.З, вх.А, ет.1, обект 21ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на община Трън, представляващ част от сграда с идентификатор №73273.550.726.6, по кадастралната карта на гр.Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх№116ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх№117ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх№118
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://pojarna.com

2009-2021 Tran.bg