+ A | - a | Нулиране
19.05.2021

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Доклад за резултатите от Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 г.
Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности на територията на община Трън за периода 2021-2022г.
П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2021-2022г

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Даване на съгласие за допускане изработване на подробен устройствен план за частично изменение на УПИ VIIIза детска площадка кв.5 по ПУП на с.Филиповци и преотреждането му за обществено обслужващи дейности
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Одобряване на проект за изменение на УПИ I-за озеленяване, кв.15 по ПУП на с.Банкя, общ.Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-33, кв.7 по ПУП на с.Главановци, общ. Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Допускане изменение на УПИ XIII „за обществено обслужване и трафопост”, кв.2 по ПУП на с.Мракетинци, общ.Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Откриване на обществена поръчка чрез публично състезание за „Изработване на Горскостопански план на горските територии, собственост на Обшина Трън“
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на горски територии, собственост на Община Трън пострадали от абиотични фактори и реда и начина на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на горски територии, собственост на Община Трън пострадали от абиотични фактори и реда и начина на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2021 год.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в село Парамун и одобряване на продажната им цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Прeкратяване на съсобственост в УПИ IV-230 в кв.35 по рег.план на с.Милославци.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №73273.550.784 по одобрената кадастрална карта на гр.Трън и одобряване на продажната му цена.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№90
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№89
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№88
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№87

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№86
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№85
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№84
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№83

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg