+ A | - a | Нулиране
28.01.2021г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване за община Трън по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бойчо Харалампиев – Председател на ОбС Трън
ОТНОСНО:Приемане на отчета за дейността на МКБППМН при община Трън за 2020г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Даване на съгласие за кандидатстване пред Междуведомствена комисия по бедствия и аварии за аварийно изграждане и възстановяване на обекти на територията на общината, вследствие падналите проливни дъждове и причинените от тях наводнения.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Наименование на махала в гр.ТрънДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Бойчо Харалампиев –Председател на Общински съвет Трън
ОТНОСНО:Кандидатстване на МИГ Трън-Брезник-Божурище с Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън ” .ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане отчет на дейността на Общинско предприятие „Трънска гора” гр.Трън през 2020г.ОТЧЕТ на дейността на Общинско предприятие „Трънска гора"- гр. Трън през 2020 година
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Програма за развитие на туризма в Община Трън за периода 2021-2027 година.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на Община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2020г.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЪН ЗА 2021г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Културен календар на НЧ,, Гюрга Пинджурова- 1895“- гр. Трън, община Трън за 2021 год.ГР.ТРЪН, ОБЩИНА ТРЪН, ОБЛАСТ ПЕРНИК НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ГЮРГА ПИНДЖУРОВА-1895 ” КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 Г. /Програма за развитие на дейности в Община Трън през 2021 г./ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост представляващ УПИ ХV -95 в кв.13 с площ от 925 кв.м.по плана на село Насалевци и одобряване на продажната му цена.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостМЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2020ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020г. – 31.12.2020г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставени земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Парамун и одобряване на продажната му цена.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТРЪН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.Кметски наместници - структураДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Застраховка на имоти - частна общинска собственост.Разпределение 2021Структура
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?54

2009-2021 Tran.bg