+ A | - a | Нулиране
30.12.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ XII за магазин, кв.28 по ПУП на с.Горна Мелна, общ. Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
Относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. в Община Трън и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на УПИ II-256, кв. 20 с образуване на УПИ VII-316, УПИ VIII-259 и УПИ IX-256 от кв.20 и улица с от.295-296-297 по ПУП на с.Забел, общ.Трън
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност за 2021г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот, представляващ земеделска земя от ОПФ с н.т.п. - нива в землището на с.Зелениград, община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ механа и хижа, находящи се в гр. Трън, м. „Пейна воденица“ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2021 год. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2021 година в Община Трън.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Милена Алексиева Миланова- Председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели
ОТНОСНО: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд –Перник.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на ПИ с идентификатор № 11017.501.10 с площ от 415кв.м. заедно с построената в имота сграда от 159кв.м. по КККР на с.Видрар и одобряване на продажната му цена.

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 2009-2021 Tran.bg