+ A | - a | Нулиране
02.09.2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
Относно: Издаване на запис на заповед от община Трън в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., обезпечаващ авансово плащане по проект ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ73273.80.46” по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от
ОПФ с н.т.п. - ниви в землищата на населените места на община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова –Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2019г.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2019г.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Цветкова- Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО:Наименование на махала в гр.ТрънДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост на ПИ с идентификатор № 43195.501.285 с
площ от 1070кв.м., представляващ УПИ IV -285 в кв.12 по плана на село Лева река и одобряване на продажната му цена.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://tran.bg/site/page.php?56

2009-2021 Tran.bg