+ A | - a | Нулиране
23.07.2020г.

Докладна записка от Цветислава Цветкова- кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственостОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 06.02.2020г. – 25.06.2020г.Докладна записка от Цветислава Цветкова – Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Прeкратяване на съсобственост в УПИ X-208 в кв.31 по рег. план на с.Насалевци.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова-Кмет на община Трън
ОТНОСНО: Даване на съгласие за частично изменение на подробния устройствен план- план за регулация на гр.Трън в обхвата на УПИ VII „ За шивашки цех“, УПИ VIII „ За дърводелски цех“, терен за „Кино“, кв. 47 и задъдена улична отсечка / тупик / в частта на ОТ с номер 68в.Докладна записка от Цветислава Цветкова – Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на Гараж №3 и Гараж № 7, находящи се в жилищен блок на ул. “Вельо Стоянов” “11 в гр. Трън – частна общинска собственост.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Определяне на горски територии, общинска собственост, начина на предоставяне ползването от тях, началната цена на обектите и количеството дърва за огрев, които могат да закупят физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Определяне на територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на коренДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Цветислава Димитрова Цветкова - Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на земеделски имоти в горски територии.Докладна записка от Цветислава Цветкова – кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост в полза на Министерството на вътрешните работи.Докладна записка от Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО: Приемане на решение за предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост на община Трън, представляващ : Урегулиран поземлен имот VI-29, отреден за „Плувен басейн“ в кв.4 с площ от 419 кв.м. по рег. план на с. Банкя, застроен с плувен басейн, сграда за кафе и съблекални.Докладна записка от Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън
ОТНОСНО:Разпореждане с имот – частна общинска
собственост, представляващ УПИ III в кв.13 по рег. план на с. БанкяДокладна записка от Цветислава Цветкова –Кмет на ОБЩИНА ТРЪН
ОТНОСНО:Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2020 год.
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg