Пазарни консултации/проучване
=======================================================================================
Публикувано:09.09.2019 16:50
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на СМР на обект: „Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2020 година“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 09.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 09.09.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 09.09.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:03.09.2019 17:25
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 03.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 03.09.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 03.09.2019 г.
Количествено-стойностна сметка - образец, публикувана на 03.09.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-134/10.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-135/10.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-136/10.09.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:01.07.2019 16:55
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основни ремонти на сгради собственост на община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 01.07.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 01.07.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.07.2019 г.
Оферта 70 00-106/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-107/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-108/05.07.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:01.07.2019 16:35
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“, Обособена позиция № 2 „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 01.07.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 01.07.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.07.2019 г.
Оферта 70 00-109/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-110/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-111/05.07.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:35
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основен ремонт водопровод между селата Вукан-Костуринци“, гр. Трън “
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-93/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-97/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-98/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:33
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане пазар на ул. „П.Д.Петков“, гр. Трън “
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-92/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-95/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-100/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:30
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане на детски площадки в община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на детска площадка с.Филиповци, община Трън“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на детска площадка с.Туроковци, община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-94/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-96/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-99/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:21.05.2019 10:55
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основен ремонт на улици и тротоари община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Основен ремонт на улици в община Трън“. Подобекти: Основен ремонт ул. „Мурговица“ от ОТ650-662-660-659 до ОТ658, Основен ремонт на улици с. Ярловци, община Трън; Основен ремонт улици с. Зелениград, община Трън; Основен ремонт на улица с. Филиповци, община Трън от ОТ76-75-77-8090 ОТ80а,
Обособена позиция №2 „Основен ремонт тротоарна настилка ул. Захари Иванов“, гр. Трън.”

Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 21.05.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 21.05.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 29.05.2019 г.
Оферта 70 00-63/27.05.2019 г.
Оферта 70 00-64/27.05.2019 г.
Оферта 70 00-65/27.05.2019 г.

=======================================================================================
Предмет:
Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“
Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“

Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 13.05.2019 г.
Оферта 70 00-55/10.05.2019 г.
Оферта 70 00-56/13.05.2019 г.
Оферта 70 00-57/13.05.2019 г.
=======================================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg