+ A | - a | Нулиране
Пазарни консултации/проучване
=======================================================================================
Публикувано:12.06.2020 17:30
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 12.06.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 12.06.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 12.06.2020 г.
КСС биологична - образец, публикувано на 12.06.2020 г.
КСС техническа - образец, публикувано на 12.06.2020 г.
Инв.проект - техническа рекултивация публикуван на 12.06.2020 г.
Инв.проект - биологическа рекултивация публикуван на 12.06.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 23.06.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-131/19.06.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-132/19.06.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:24.04.2020 17:25
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР дейностите на обект и изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания на строежите за обект „Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 24.04.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 24.04.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 24.04.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 04.05.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-69/28.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-70/29.04.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.03.2020 17:50
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Избор на изпълнител за извършване на дейности по информация и комуникация по проект „Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.03.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.03.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 06.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-48/03.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-51/03.04.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.03.2020 17:45
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Избор на ЕУП за изпълнение на дейностите по организацията и управлението на проект: Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.03.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.03.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 06.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-41/02.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-42/02.04.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.03.2020 17:40
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Избор на изпълнител за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по проект „Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.03.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.03.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 06.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-44/02.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-45/02.04.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.03.2020 17:35
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР дейностите на обект „Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.03.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.03.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 06.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-43/02.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-50/03.04.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.03.2020 17:30
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Изпълнение на инженеринг - Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.03.2020 г.
Техническа спецификация публикувана на 27.03.2020 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.03.2020 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 06.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-40/02.04.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-46/02.04.2020 г.

=======================================================================================
=======================================================================================
Пазарни консултации/проучване по чл.44 ЗОП за 2019 г.

=======================================================================================
=======================================================================================
Публикувано:30.12.2019 11:50
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
"Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на територията на община Трън - Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ „Ален мак” и Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по ОП „РЧР“ 2014-2020 на Община Трън"
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 30.12.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 30.12.2019 г.
Приложение 1 - образец за остойностена сметка , публикувано на 30.12.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:27.12.2019 11:50
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
"Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на територията на община Трън"
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 27.12.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 27.12.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 10.01.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-05/07.01.2020 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-18/07.01.2020 г.

=======================================================================================
Публикувано:13.12.2019 13:15
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 13.12.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 13.12.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 13.12.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 02.01.2020 г.
Индикативно предложение вх.№O 02-42/23.12.2019 г.
Индикативно предложение вх.№O 02-43/23.12.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:18.10.2019 16:15
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 18.10.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 18.10.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 18.10.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 11.11.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-146/23.10.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-147/23.10.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-148/23.10.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:18.10.2019 16:10
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 18.10.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 18.10.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 18.10.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 11.11.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-144/22.10.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-145/22.10.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:11.10.2019 16:45
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 11.10.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 11.10.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 11.10.2019 г.
=======================================================================================
Публикувано:07.10.2019 16:00
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 07.10.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 07.10.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 07.10.2019 г.
=======================================================================================
Публикувано:26.09.2019 14:30
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на Община Трън и включване в стандартна балансираща група за срок от 12 месеца“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 26.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 26.09.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 26.09.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:09.09.2019 16:50
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на община Трън за експлоатационния сезон 2020 година“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 09.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 09.09.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 09.09.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 28.10.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-138/16.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-139/16.09.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:03.09.2019 17:25
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 03.09.2019 г.
Техническа спецификация публикувана на 03.09.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 03.09.2019 г.
Количествено-стойностна сметка - образец, публикувана на 03.09.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-134/10.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-135/10.09.2019 г.
Индикативно предложение вх.№70 00-136/10.09.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:01.07.2019 16:55
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основни ремонти на сгради собственост на община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт общинска сграда музей с.Бусинци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на общинска сграда с.Главановци, община Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на ЦНСТ“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 01.07.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 01.07.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.07.2019 г.
Оферта 70 00-106/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-107/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-108/05.07.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:01.07.2019 16:35
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“, Обособена позиция № 2 „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 01.07.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 01.07.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 12.07.2019 г.
Оферта 70 00-109/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-110/05.07.2019 г.
Оферта 70 00-111/05.07.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:35
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основен ремонт водопровод между селата Вукан-Костуринци“, гр. Трън “
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-93/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-97/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-98/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:33
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане пазар на ул. „П.Д.Петков“, гр. Трън “
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-92/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-95/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-100/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:14.06.2019 10:30
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Изграждане на детски площадки в община Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на детска площадка с.Филиповци, община Трън“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на детска площадка с.Туроковци, община Трън“
Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 14.06.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 14.06.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации публикуван на 05.07.2019 г.
Оферта 70 00-94/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-96/20.06.2019 г.
Оферта 70 00-99/20.06.2019 г.

=======================================================================================
Публикувано:21.05.2019 10:55
Пазарни консултации по чл.44 ал.1 от ЗОП с предмет:
„Основен ремонт на улици и тротоари община Трън по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Основен ремонт на улици в община Трън“. Подобекти: Основен ремонт ул. „Мурговица“ от ОТ650-662-660-659 до ОТ658, Основен ремонт на улици с. Ярловци, община Трън; Основен ремонт улици с. Зелениград, община Трън; Основен ремонт на улица с. Филиповци, община Трън от ОТ76-75-77-8090 ОТ80а,
Обособена позиция №2 „Основен ремонт тротоарна настилка ул. Захари Иванов“, гр. Трън.”

Покана по чл. 44 ал.1 от ЗОП публикувана на 21.05.2019 г.
Индикативно предложениe - образец, публикувано на 21.05.2019 г.
Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 29.05.2019 г.
Оферта 70 00-63/27.05.2019 г.
Оферта 70 00-64/27.05.2019 г.
Оферта 70 00-65/27.05.2019 г.

=======================================================================================
Предмет:
Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“
Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“
Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“
Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“
Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“
Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“

Протокол от разглеждане на пазарни консултации от 13.05.2019 г.
Оферта 70 00-55/10.05.2019 г.
Оферта 70 00-56/13.05.2019 г.
Оферта 70 00-57/13.05.2019 г.
=======================================================================================
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

2009-2021 Tran.bg