+ A | - a | Нулиране
понеделник 30 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-499/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ I-128, кв.28 по ПУП на с.Лялинци, общ.Трън, с разделянето му на два самостоятелни и УПИ I-128 и УПИVI-128 с площи от по 602.00кв.м. Одобрен е план за застрояване на новообразуваните УПИ.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-497/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ XIII-за обществено обслужване и трафопост, кв.2 по ПУП на Мракетинци, общ.Трън. Образуват се нови УПИ XIII-за обществено обслужване, кв.2 с площ 425.00кв.м. и УПИ ХIV за техническа инфраструктура, кв.2 с площ 107.00кв.м.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов, че кмета на община Трън е издал Заповед №РД-05-501/30.08.2021г. за принудително изпълнение на Заповед РД-05-108/22.03.2021г.
относно премахване на застрашена от самосрутване сграда находяща се на ул.“Мосаловска“ №28 в гр.Трън.
Заинтересуваният може да се запознае с горецитираната заповед в Дирекция „УТОСИП” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1, стая №18.

От общината

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-498/27.08.2021г. на кмета на община Трън е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-за общ.дом., кв.11 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън, като същият се преотрежда от „За обществен дом“ в „За жилищно стоителство“.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Д„УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение границите на ПИ с №140 и ПИ №141 в кадастралния план на с. Главановци, общ. Трън. Проектен ПИ №140 става с площ 351.00кв.м. Проектен ПИ№141 е с площ 426.00кв.м. Изменението се извършва по искане на Румен Тасев.

Обявление
четвъртък 19 август 2021
петък 13 август 2021
Конкурс за длъжността „Директор на ЦОП" гр. Трън
Община Трън обявява конкурс за длъжността „Директор на ЦОП" гр. Трън.
Обявлението може да видите на страницата на "Общински търгове и конкурси":

Общински търгове и конкурси
сряда 11 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън уведомява Славчо Богданов Славчов от гр.Трън, че с писмо изх.№ Ж 02-39/7/ / 10.08.2021г. е поканен на 20.08.2021г. да се яви в община Трън стая №18 за съставяне на акт по чл.36 от ЗАНН. При неявяване същият ще бъде съставен по реда на чл.43, ал.4 и следващите от ЗАНН. От общината

Съобщение
петък 06 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-374/28.06.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за изменение на ПИ №123 и ПИ№125 от кадастралния план на с.Бусинци, общ.Трън, като от тях се обособяват нови ПИ№123, ПИ№125, ПИ№283 и ПИ№284. Изменението се прави по искане на наследници след възстановяване на земеделска земя в урбанизираната територия по Решение №487Б от 29.10.2020г.на ОС“Земеделие“ гр.Трън. Новообразуван ПИ№283 /м.Кръс/ е с площ 2644.00кв.м., не е застроен и е с граници : север-ПИ№124, изток-улица с о.т. 1-2, юг-проектен имот №284 и запад ПИ №126 от кадастралния план на с.Бусинци.

Съобщение
Преброяване 2021 г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ :
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 24.08.2021 г. от 9:00 часа ще се проведе обучение в зала “Екомилк“ на НЧ “Гюрга Пинджурова-1895“ гр. Трън с одобрените преброители и контрольори във връзка с предстоящото Преброяване 2021 г.Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори в община Трън
четвъртък 05 август 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Йордан Таков Игнатов, Мартин Таков Игнатов, Йонка Димитрова Колдил и Тани Димитров Игнатов , че със Заповед №РД-05-405/07.07.2021г. на кмета на община Трън , същия ги е задължил да премахнат изградената в УПИ IХ-113 кв.9 по ПУП на с.Радово паянтова жилищна сграда със застроена площ от 46 кв.м. в 30 дневен срок от влизане в сила на заповедта .

Съобщение
вторник 03 август 2021
Информация за инвестиционно предложение Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Трън
Община Трън публикува

Информация за инвестиционно предложение Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg