+ A | - a | Нулиране
петък 30 юли 2021
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 04.08.2021г.
Покана
четвъртък 15 юли 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Славчо Богданов Славчов , че с писмо изх.№ Ж 02-39/5/ от 02.07.2021г. кмета на община Трън е поканил същия на основание чл.277 от Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от настоящето обявление да изпълни доброволно задължението си по Заповед №РД-05-108/22.03.2021г., а именно да премахне изградената в УПИ VI-246 кв.24 по ПУП на гр.Трън паянтова жилищна сграда .

Съобщение
сряда 14 юли 2021
ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА РАБОТНА СРЕЩА В ТРЪН
сряда 07 юли 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, отдел „Устройство на територията, общинска собственост” съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-306/31.05.2021г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за отразяване на нов поземлен имот №194 с площ 2554.00кв.м. в кадастралния план на с.Бохова, общ.Трън. Изменението се прави по искане на собствениците.

Съобщение
понеделник 05 юли 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-за общ.дом., кв.11 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън.

Съобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ XIII-за обществено обслужване и трафопост, кв.2 по ПУП на Мракетинци, общ.Трън.

Съобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ VIII-За детска площадка, кв.5 по ПУП на с.Филиповци, общ.Трън.

Съобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ XII-211 и УПИ I-211-за параклис, кв.21 по ПУП на Милославци, общ.Трън. С проектното предложение двата УПИ се обединяват в един нов УПИ I-„за параклис“, кв.21, с.Милославци.

Съобщение
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg