+ A | - a | Нулиране
сряда 30 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” на основание чл.129 ал.5 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-379/30.06.2021г. е одобрено изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-327, кв.23 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън с възложител Силвия Тотюва Романова. Съществуващият УПИ ХXI-327 се разделя на три нови урегулирани поземлени имота без да се изменят външните регулационни линии. При така направената промяна новообразуван УПИ ХXI-327, кв.23, придобива площ 698.00кв.м., новообразуван УПИ ХХXV-327, кв.23 -383.00 кв.м. и новообразуван УПИ ХХXVI-327, кв.23-492.00кв.м.

Съобщение
сряда 23 юни 2021
Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Трън за периода 2021-2023 година
В изпълнение на чл. 12 от ЗЕE в Община Трън е разработен проект на Програма за енергийна ефективност на Община Трън за периода 2021 - 2023 година


Проект на програмата
вторник 22 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ / СКТ №1066 на път II-63, с.Слишовци, общ. Трън, засягащ поземлени имоти с идентификатори 67458.40.1, 67458.40.2, 67458.40.3, 67458.40.161, 67458.50.1, 67458.50.11, 67458.50.106, 67458.50.161, 67458.60.16, 67458.60.18, 67458.110.9901, 67458.120.1, 67458.120.105 от КККР за землището на с.Слишовци, общ.Трън.

Съобщение
Проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.
В изпълнение на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ в Община Трън е разработен проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Трън 2021-2031 г.

Проект на програмата
понеделник 21 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-343/18.06.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата на съществуващия УПИІ-128 /ПИ-128/, съответно новообразуваните два нови УПИ:УПИІ-128 и УПИ VІ-128 кв.28, по регулационния план на с.Лялинци, Община Трън .

Съобщение
петък 18 юни 2021
Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2021/2022г. на имоти, представляващи земеделска земя.
Обява

четвъртък 17 юни 2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТА КЪМ КВ. "МУРГОВИЦА"
Във връзка с изпълнение на проект:“ Аварийно възстановяване и реконструкция на моста на р. Ерма, гр. Трън, кв. „Мурговица“ и подпорни стени при моста се ЗАБРАНЯВА движението по моста към кв. „Мурговица“ считано от 21.06.2021г. Движението ще се извършва по обходен маршрут указан с табали. Община Трън се извинява на водачите на МПС за причиненото неудобство.
сряда 16 юни 2021
Образователно видео на Еко Партнърс
Новото образователно видео за разделното събиране на отпадъци от опаковки и какво точно става с отпадъците след като попаднат в контейнерите.

Видеото може да видите тук:
понеделник 14 юни 2021
Съобщение за промяна на разписанието на автобусните превози в Община Трън
Община Трън Ви уведомява, че фирма „Транс ГРУП 98“ ЕООД има ново разписанието на автобусните превози.
Телефон за връзка - 0890117113Разписанието може да видите тук:
Автобусни превози
петък 11 юни 2021
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТЯ ЗА С.БАНКЯ
Движението по път PER/2155/,II – 63, Филиповци - Трън - Банкя ЗАБРАНЕНО за товарни автомобили. Преминаването по пътя се извършва с повишено внимание за леки автомобили. Поставени са необходимите знаци. ОТ ОБЩИНА ТРЪН
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 16.06.2021г.
Покана
вторник 08 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение№60 от 19.05.202г. на Общински съвет гр.Трън, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено :
1. Изменение на УПИ VIII-33, кв.7 по ПУП на с.Главановци, общ.Трън, от който се образува нов УПИ по имотните граници на ПИ№33 с площ от 1090.00кв.м. При направената промяна се изменят границите и площите на съседните УПИ III-32, УПИ V-34,37, УПИ VI-35 и УПИ VII-36 от кв.7, съгласно приложения проект. Заличава се предвидената в действащия ПУП на с.Главановци зелена площ, заемаща част от УПИ VIII-33 в кв.7.
2. План за застрояване на новообразуван УПИ VIII-33, кв.7 с предвиждане на бъдешо застрояване в границите на ограничителните линии и следните устройствени параметри: максимална височина – 10м., максимална плътност на застрояване – 50%, максимална интензивност на застрояването - 1.0, минимална озеленена площ – 40% и начин на застрояване - свободно.


Съобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение№59/19.05.2021г. на Общински съвет гр.Трън е одобрено изменение на ПУП-План за регулация на УПИ I-за озеленяване, кв.15, с.Банкя, общ. Трън. От урегулирания поземлен имот се обособяват два нови УПИ I-за озеленяване, кв.15, с. Банкя с площ от 1573.00кв.м. и УПИ II-за индивидуално жилищно застрояване, кв.15 по ПУП на с. Банкя с площ 1098.00кв.м.

Съобщение
понеделник 07 юни 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-05-320/04.06.2021г. на кмета на
община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ЧИ на
ПУП-ПРЗ по приложена скица-предложение в обхвата на УПИ VIIIза детска площадка
кв.5 по ПУП на с.Филиповци и преотреждането му за обществено обслужващи
дейности с нов УПИ VIII – 142,144 за обществено обслужващи дейности кв.5, предвиждащ
дворищнорегулационната линия с УПИ IХ-145 кв.5 да минава по кадастралната
граница на ПИ 142 и ПИ 144.

Съобщение
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-05-321/04.06.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ по приложена скица - предложение в обхвата за УПИХІІІ-„За обществено обслужване и трафопост “, кв.2, по рег.план на с.Мракетинци, община Трън, като от съществуващият УПИХІІІ се образуват два нови УПИХІІІ-“За обществено обслужване“ и УПИ ХІV- „За техническа инфраструктура“, без промяна на уличната регулация, съгласно приложеното мотивираното предложение.

Съобщение
четвъртък 03 юни 2021
Заповед във връзка с ежеседмичен пазар и поставяне на сергии по улица „П.Д.Петков"в гр.Трън,ЗАБРАНЯВАМ движението на МПС по улицата за времето от 09,00ч. до 13,00 ч.
3АПОВЕД
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg