+ A | - a | Нулиране
петък 21 май 2021
СЪОБЩЕНИЕ: Туристите,които желаят да посетят природни забележителности в граничната зона на Община Трън трябва да уведомят Гранична полиция
СЪОБЩЕНИЕ

Туристите,които желаят да посетят природни забележителности в граничната зона на Община Трън трябва да уведомят Гранична полиция, като подадат информация за дата на посещение,три имена,ЕГН и телефон за връзка на:

Главна Дирекция "Гранична полиция"

1202, София

46, бул. Мария Луиза

тел: 9831865

факс: 9885867 - от 08:30 ч. до 17:30 ч.;

9825390 - от 17:30 ч. до 08:30 ч.

e-mail: nsgp@mvr.bg

Уточняваща информация
От началото на юни 2021 г. в медии и социални мрежи циркулират противоречиви статии относно достъпа до туристическите забележителности на територията на община Трън. Неясното съдържание на материалите поражда притеснения в много хора. Някои мислят, че не е разрешено свободно да посещават туристически обекти в Трънско, а други дори се двоумят дали да пътуват към вилите си. Бихме искали да успокоим всички гости на Трънско, че няма никаква промяна относно режима за туристическите пътувания и тези, свързани с пребиваване във вили и други места за отдих.
Какво не се е променило и е важно да знаете? Ако планирате посещения на забележителности в граничната ивица сте задължени да подадете уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“. Гранична ивица е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра. Извън тази зона не се изисква издаването на специално разрешително и може свободно да пътувате.
За още по-добро онагледяване ще посочим и кои са върховете в Трънско, за които трябва да подадете уведомление. От тези, до които има пътеки и се посещават от туристи в граничната ивица попадат:
- Връх Руй
- Връх Орловец
- Връх Голеш
- Връх Щърби камик
- Връх Голема Рудина
- Връх Било
- Връх Ракитски камик
- Връх Огорелица

За останалите върхове уведомление не е необходимо, а именно:
- Връх Мали Руй
- Връх Стакьов камик
- Връх Драговски камик
- Връх Любаш
- Връх Стража
- Големи връх, Ездимирска планина
- Големи връх, Ерулска планина
- Връх Каменитица
- Връх Шильоко
- Връх Златарица
- Връх Шильи камик
- Връх Чарчалат
- Връх Плоча
Със свободен режим на пребиваване са също пътеката до Ябланишкото ждрело, пътеките в непосредствена близост до Ждрелото на р. Ерма и района на Врабчанския водопад.

Как се подава уведомление до Главна дирекция „Гранична полиция“? Напишете мейл и го изпратете на адреса на „Гранична полиция“: nsgp@mvr.bg. Не очаквайте отговор. Достатъчно е, че сте ги уведомили.
Примерен текст на уведомление:
До: Главна дирекция „Гранична полиция“
Уважаеми г-н Директор,
уведомявам Ви, че на ........... (дата) ще изкача ....................... ( маршрут) с начало ............. (мястото, от което ще тръгнете и часа).
Списък на групата: …………
Ръководител на групата: ………..
Тел. за връзка: ……………
С уважение,
…………….
понеделник 17 май 2021
Община Трън обявява едно работно място по програма “Старт в кариерата”
Община Трън обявява едно работно място по програма “Старт в кариерата”, за което могат да кандидатстват млади висшисти.Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Документи се подават в “Бюро по труда”- филиал Трън до 19.05.2021г. За контакти и въпроси Евгения Харалампиева, тел.07731 9616
петък 14 май 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ ХXI-327, кв.23 по ПУП на с.Зелениград, общ.Трън с възложител Силвия Тотюва Романова. Съществуващият УПИ ХXI-327 се разделя на три нови урегулирани поземлени имота без да се изменя уличната регулация. При така направената промяна новообразуван УПИ ХXI-327, кв.23, придобива площ 698.00кв.м., новообразуван УПИ ХХXV-327, кв.23 -383.00 кв.м. и новообразуван УПИ ХХXVI-327, кв.23-492.00кв.м.

Съобщение
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 19.05.2021г.
Покана
понеделник 10 май 2021
ЗАПОВЕД № РД-05-215/07.05.2021г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, т. 2 от Закона за горите, чл. 5 и чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, Решение № 42/15.04.2021г. на Общински съвет-Трън и във връзка с §1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Наредба №8 от 5 август 2011г. за сечите в горите.


ЗАПОВЕД№ РД-05-215/07.05.2021г.
петък 07 май 2021
Бюро по труда Перник приема заявления за обучения
Бюрото по труда в град Перник започна прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Съобщение
сряда 05 май 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Д„УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че е
изработен проект за отразяване на нов поземлен имот с №194 в кадастралния
план на с. Бохова, общ. Трън. Проектен ПИ №194 е с площ 2554.00кв.м.
Изменението се извършва по искане вх.№ ОБАЗ-31-22/18.09.2020г. на Петър
Стоянов.

Съобщение
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg