+ A | - a | Нулиране
понеделник 25 януари 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Нина Ненчева Костова , че със Заповед №РД-05-650/17.12.2020г. на кмета на община Трън същата ведно с другите съсобственици е задължена да извърши цялостно възстановяване и реконструкция на съсобствената им част от паянтова жилищна сграда изградена в ПИ 475 кв.33 по ПУП на гр.Трън

Обявление
петък 22 януари 2021
Покана за заседание на Общински съвет Трън на 28.01.2021 г.
Покана
ОБЩИНА ТРЪН В КАЧЕСТВОТО СИ НА ДОСТАВЧИК НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“


За повече информация ТУК:
вторник 19 януари 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП” уведомява Милка Петрова Ванчева-Костова , че със Заповед №РД-05-650/17.12.2020г. на кмета на община Трън същата ведно с другите съсобственици е задължена да извърши цялостно възстановяване и реконструкция на съсобствената им част от паянтова жилищна сграда изградена в ПИ 475 кв.33 по ПУП на гр.Трън

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „ УТОСИП“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед № РД-05-20/15.01.2021г. на кмета на община Трън е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ I-216 в кв.7 по ПУП на с.Зелениград, община Трън, с което от съществуващият УПИ I-216 се обособяват 2 нови: УПИ I-216 и УПИ VII-216.


Обявление
понеделник 18 януари 2021
сряда 13 януари 2021
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2021
Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 год.

Повече информация прочетете тук:
вторник 12 януари 2021
Обява за избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2021г.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни обявява избор на обществени възпитатели за работа към МКБППМН-гр. Трън през 2021г.

Обява
Заповеди по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ за календарната 2021 за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бераинци, община Трън
с.Цегриловци, община Трън
с.Главановци, община Трън
с.Рани луг, община Трън
с.Реяновци, община Трън
с.Туроковци, община Трън
с.Забел, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Зелениград, община Трън
с.Стрезимировци, община Трън
сряда 06 януари 2021
Заповеди по реда на чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бераинци, община Трън
с.Бохова, община Трън
с.Бусинци, община Трън
с.Дълга лука, община Трън
с.Джинчовци, община Трън
с.Докьовци, община Трън
с.Филиповци, община Трън
с.Глоговица, община Трън
с.Горна Мелна, община Трън
с.Горочевци, община Трън
с.Костуринци, община Трън
с.Лева река, община Трън
с.Милкьовци, община Трън
с.Мракетинци, община Трън
с.Мрамор, община Трън
с.Радово, община Трън
с.Слишовци, община Трън
с.Велиново, община Трън
с.Видрар, община Трън
вторник 05 януари 2021
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №142/30.12.2020г. на Общински съвет Трън е одобрен проект за: 1. Изменение на УПИ ХII за магазин, кв.28 по ПУП на с.Горна Мелна, общ.Трън, като се променя северозападната граница в съответствие с границата на урбанизираната територия спрямо одобрената КККР на населеното място. Новообразуван УПИ ХII, кв.28 е с графична площ 1117.00кв.м.

Обявление
Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция „УТОСИП”, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение№141 от 30.12.2020г. е одобрен проект за: 1. Изменение на УПИ II-256, кв.20 по ПУП на с.Забел, общ.Трън от който се образуват три нови УПИ VII-316 за ЖС, кв.20 с площ от 608.00кв.м., УПИ VIII-259 за ЖС, кв.20 с площ от 873.00кв.м. и УПИ IX-256 за ЖС, кв.20 с площ от 1505.00кв.м.

Обявление
понеделник 04 януари 2021
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата от община Трън.
Областна дирекция "Земеделие" - Перник публикува заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата

с.Бохова, община Трън
с.Бусинци, община Трън
с.Джинчовци, община Трън
с.Лялинци, община Трън
с.Милославци, община Трън
с.Насалевци, община Трън
с.Шипковица, община Трън
с.Слишовци, община Трън
с.Студен извор, община Трън
с.Велиново, община Трън
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2021 Tran.bg