четвъртък 30 април 2020
Разпределeние на ливади, мери и пасища от ОПФ по смисъла на на чл. 37 и , ал. 1 от ЗСПЗЗ, по подадени заявления в срок до 10 март 2020 г.
Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че е извършено разпределението на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд по смисъла на на чл. 37 и , ал. 1 от ЗСПЗЗ между правоимащите, подали заявления до 10.03.2020 г.

Протокол за определяне на необходимата площ - пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределяне на имотите за всяко землище на територията на община Трън по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ публикуван на 30.04.2020 г.

Приложение №1 на протокол от 2020г., на комисия назначена със Заповед №РД-05-89 /26.02.2020 г.и Заповед №РД-05-178 /20.03.2020 г. публикувано на 30.04.2020 г.
понеделник 27 април 2020
Обявление за подбор на персонал
Във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“ за изпълнение на проектно предложение BG05M9OP001-2.101-0074-С01 - процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”
Община Трън провежда подбор на персонал съгласно приложените документи:

Обявление от 27.04.2020 г.
Заявление
Автобиография

Списък на класираните кандидати публикуван на 30.04.2020 г.
вторник 21 април 2020
НСИ открива колцентър за пробното преброяване от 20 до 30 април 2020 г
Националният статистически институт открива специален колцентър за пробното преброяване. От 20 април гражданите от цялата страна ще могат да задават въпросите си по преброителната карта на тел. 02 9078 430. Експертите ще имат техническа възможност да отговарят на над 40 обаждания едновременно, а работното време на телефонната линия е от 8.00 до 20.00 часа всеки ден, включително през празничните и почивните дни.
Поради епидемиологичната обстановка в страната пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе само чрез електронна преброителна карта.

Целият текст на съобщението[/b]
вторник 14 април 2020
Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.
Община Трън, Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост” съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-97/05.03.2020г. на Кмета на община Трън са одобрени застроени/незастроени части от поземлен имот в м.”Турско гумно”, с.Неделково, признат с право на възстановяване на Иванчо Атанасов.

Обявление №РД-05-97/13.04.2020г.[/b]
СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН И РУ НА МВР ТРЪН ОТНОСНО 18.04.2020г.
ВАЖНО: В събота, 18.04.2020г. храм „Св.Николай Мирликийски” в центъра на гр. Трън ще бъде отворен.
По улиците около храма ще бъде спряно автомобилното движение. Ще се осъществява пропускателен режим, като в района на храма ще се допускат само лица над 18 годишна възраст /в гр. Трън действа вечерен час за малолетни и непълнолетни лица, който започва от 20.00 ч./.
В района на храма ще се допускат граждани, само ако носят маска, шал или кърпа, която да закрива лицето и носа. В самия храм ще се допускат граждани на групи от 4-5 човека, за да могат да запалят свещ, при желание от тяхна страна, престояването в храма ще е ограничено по време, за да могат да се възползват повече хора.
Ритуална обиколка на храма НЯМА да се осъществява.
Приканваме гражданите да спазват правилата за лична хигиена и безопасност, както и да се движат на разстояние поне 2 метра един от друг.

БЪДЕТЕ СЪЗНАТЕЛНИ! ОСТАНЕТЕ У ДОМА!

петък 10 април 2020
Съобщение относно подаване заявления за настоящ адрес
Уважаеми клиенти на Община Трън,
Напомняме Ви, че съгласно Закона за гражданска регистрация
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
СА КАКТО СЛЕДВА:
- заявление за настоящ адрес /по образец/
- адресна карта /по образец/
- декларация по чл. 92 ал.3 от ЗГР /по образец/
- декларация по чл. 92 ал.6 от ЗГР /по образец/
- документ за платена такса

- документ за собственост на имота

Декларациите по чл. 92 ал.3 и ал.6 от ЗГР се подписват и подават ЛИЧНО на гише от собственика на имота, или чрез нотариална заверка на подписа му;

Такса: 4.00 лв.
Срок за изпълнение: 2 дни

Община Трън
Банкова сметка BG16STSA93008400474700, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД гр. Трън
вид плащане 448007- общинска такса за административни услуги
За ваше улеснение публикуваме макет на необходимите образци:
Заявление, адресна карта, декларации - образец[/b]
вторник 07 април 2020
Обявление на Община Трън относно изработен проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ V-общ и УПИVI-общ., кв.11 по ПУП на Главановци
Обявление №2117-2/07.04.2020г.[/b]
петък 03 април 2020
Препоръка за носене на лични предпазни средства
С писмо до отговорните институции Министър Кирил Ананиев препоръчва носенето на лични предпазни средства в закрити и открити обществени места.

Целия текст на писмото[/b]
По стари новини, обяви, съобщения
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg